การพัฒนาระบบธุรกิจ (Enterprise Design)

การพัฒนาระบบธุรกิจ (Enterprise Design) วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการพัฒนาระบบธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะการบริหารที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้   ลักษณะบริการ หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดด้านระบบธุรกิจ การบรรยาย Enterprise Relativity การประเมินสภาพระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Relativity Assessment (Value, Strategic, Organizational Management) การออกแบบระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Systems Engineering, Business Model Canvas, Customer Value Management การพัฒนาระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Process Management การดำเนินงานตามระบบธุรกิจ การบรรยาย [...]

ประยุกต์ต้นทุนคุณภาพเพื่อปรับปรุงองค์กรยุคอุตสาหกรรม 4.0

ประยุกต์ต้นทุนคุณภาพเพื่อปรับปรุงองค์กรยุคอุตสาหกรรม 4.0 Apply Cost of Quality in Industry 4.0 หลักการและเหตุผล         ความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผลกำไร ต้นทุน และคุณภาพ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการหรือประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ย่อมทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และกระทบถึงผลกำไรตามไปด้วย ดังนั้นต้นทุนคุณภาพ จึงเป็นปัจจัยสำคัญของทุกองค์กรในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต้นทุนคุณภาพ เป็นแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างหนึ่ง ที่เปลี่ยนคุณภาพขององค์กรเป็นตัวเลขทางการเงิน ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะตระหนักและสามารถหามาตรการในการใส่ต้นทุนการป้องกันได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงลดต้นทุน โดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลิตภาพทั่วทั้งองค์กร วัตถุประสงค์ 1. สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนด้านคุณภาพได้ 2. สามารถเก็บข้อมูล วัด และคำนวณต้นทุนด้านคุณภาพได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนด้านคุณภาพของธุรกิจได้อย่าง มีประสิทธิภาพ วิธีการอบรม การบรรยาย และฝึกประยุกต์ต้นทุนคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารต้นทุน ประสบการณ์การทำงาน เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ระยะเวลา:[.....]

เทคนิคการลดต้นทุนยุคใหม่

เทคนิคการลดต้นทุนยุคใหม่ Cost Reduction for New Era หลักการและเหตุผล ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูงและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้   ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทางการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและลดความสูญเสีย,สูญเปล่าในการผลิต การประยุกต์นวัตกรรมกระบวนผลิตใหม่ๆเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท วัตถุประสงค์ สามารถระบุปัจจัยและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุน สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างเป็นระบบทันยุคสมัย สามารถเข้าใจขั้นตอน เครื่องมือรวมทั้งประยุกต์นวัตกรรมกระบวนผลิตใหม่ๆที่ใช้ในการลดต้นทุน สามารถประยุกต์การลดต้นทุนเข้ากับการปรับปรุงงานประจำ วิธีการอบรม การบรรยาย และฝึกแนวทางการลดต้นทุนโดยใช้กรณีศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารต้นทุน ประสบการณ์การทำงาน เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ระยะเวลา:  1 วัน รุ่น 1 วันที่ ………………. 2562 รุ่น 2 วันที่ ………………. 2562 รุ่น 3 วันที่ ………………. 2562   หัวข้อ 08.30-09.00 น. [.....]

พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่

พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่ Kaizen for Improvement in New Era หลักการและเหตุผล เบื้องหลังความสำเร็จของญี่ปุ่นคือการสร้างพื้นฐานของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้  ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการทำไคเซ็นเพื่อเขียนข้อเสนอแนะ และเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้ทราบเทคนิคการปรับปรุงงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ เพื่อให้ทราบหลักการ PDCA , ECRS เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดงานให้ดีขึ้น วิธีการอบรม การบรรยาย และฝึกแนวทางการประยุกต์นำไคเซ็นมาใช้ในองค์กร ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารต้นทุน ประสบการณ์การทำงาน เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ระยะเวลา:  1 วัน รุ่น[.....]