การดำเนินการสู่ความยั่งยืนเพื่อความเป็นเลิศ

การดำเนินการสู่ความยั่งยืนเพื่อความเป็นเลิศ Overview Roadmap to Sustainability Excellence หลักการและเหตุผล ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY) เป็นหนึ่งใน MEGA TRENDS ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นกล่าวถึงอย่างมากในปัจจุบัน และมีผลกระทบกับองค์กรทุกภาคส่วน ตามที่ปรากฏในกรอบการจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (BUSINESS EXCELLENCE) ต่างๆ เช่น BALDRIGE NATIONAL QUALITY AWARD (BNQA), THAILAND QUALITY AWARD (TQA) เพื่อช่วยให้องค์กรมองเห็นเป้าหมายและกำหนดเส้นทางการพัฒนา (ROADMAP) ของตนไปสู่ความยั่งยืนได้ โดยแนวทางการประเมินนี้ได้ให้ความสำคัญใน 4 ด้าน คือ การกำกับดูแลกิจการ (GOVERNANCE) การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย (STAKEHOLDER ENGAGEMENT) การเปิดเผยข้อมูล (DISCLOSURE) และสมรรถนะการดำเนินการ (PERFORMANCE) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป วิธีการอบรม การบรรยาย ยกตัวอย่าง [...]