การตรวจติดตามคุณภาพภายใน GMP_HACCP (2 วัน)

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน GMP, HACCP และ ISO
(Internal Audit to GMP, HACCP& ISO9001)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหลายหน่วยงานมี การประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพมากมาย เช่น GMP  HACCP และ ISO 9001 ซึ่งผลการดําเนินงานที่ตามมาพบว่า ผู้ประกอบการหลายรายประสบปัญหาด้านการปฏิบัติตามระบบซึ่งมีข้อกำหนดต่างๆ มากมาย ทำให้เกิดความสับสนในการประยุกต์ใช้ระบบต่างๆพร้อมกัน   ดังนั้นเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจําเป็น        อย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการและผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องศึกษา และทําความเข้าใจถึงวิธีการ / แนวทางในการบูรณาการดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญในการจัดทําระบบ เช่น GMP HACCP และ ISO 9001
 2. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบูรณาการทั้ง 2 ระบบภายใต้กรอบการบริหารคุณภาพ
 3. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการตรวจประเมินระบบ เช่น GMP HACCP และ ISO 9001
 4. เพื่อให้สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําระบบภายในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ความรู้พื้นฐานและประโยชน์ในการการจัดทำระบบ เช่น GMP  HACCP และ ISO 9001
 • การบูรณาการระบบ เช่น GMP HACCP และ ISO 9001
 • การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ เช่น GMP HACCP และ ISO 9001
 • การประยุกต์ระบบ เช่น GMP  HACCP และ ISO 9001

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษา GMP และ HACCP ที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำในหน่วยงานต่าง ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําระบบ เช่น GMP GHP HACCP และ ISO 9001 และผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานระบบ เช่น GMP GHP HACCP และ ISO 9001

จำนวนผู้เข้าอบรม           25-30 คน

กำหนดการอบรม

วันที่หนึ่ง

เวลา กิจกรรม
9:00 – 16:00

·        ความรู้พื้นฐานและประโยชน์ในการการจัดทำระบบ GMP  GHP HACCP และ ISO 9001

·        การบูรณาการระบบ GMP  GHP HACCP และ ISO 9001

·        กิจกรรมกลุ่ม

วันที่สอง

เวลา กิจกรรม
9:00 –16:00 ·        การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ GMP  GHP HACCP และ ISO 9001

·        การประยุกต์ระบบ GMP  GHP HACCP และ ISO 9001

·        กิจกรรมกลุ่ม

หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ

 • เครื่อง LCD PROJECTOR                                                 1 เครื่อง
 • White board or FLIP CHART และปากกาเคมี

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.