การตรวจติดตามภายในสำหรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025-2017

หลักสูตร การตรวจติดตามภายในสำหรับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
(Internal auditing technique for Laboratory of ISO/IEC 17025:2017)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน

หลักการและเหตุผล

ข้อกำหนดมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ได้ระบุให้องค์การต้องทำการตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นระยะๆ เพื่อทวนสอบว่าการดำเนินการต่างๆ ขององค์การเป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการมีการรักษาการบริหารงานทั้งด้านระบบและด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 และนำไปตรวจติดตามภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการฝึกอบรม

บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 มาแล้ว

จำนวนผู้เข้าอบรม  20-30     คน (ขึ้นอยู่กับลูกค้าและความเหมาะสม)

หัวข้อการฝึกอบรม

  • หลักการและวิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
  • แนวทางการบันทึกการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
  • การบันทึกข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
  • ตัวอย่างการออกแบบ Chick list และแบบฝึกหัด

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ทำให้เกิดความมั่นใจว่าห้องปฏิบัติการมีการรักษาการบริหารงานทั้งด้านระบบและด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ
  • ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามควรมีความรู้และความเข้าใจ ในวัตถุประสงค์ของการตรวจ
  • เข้าใจการเขียนรายงานการตรวจติดตามและเกณฑ์การตัดสินใจต่อข้อบกพร่องที่พบในกิจกรรม

หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ

  • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.