การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO14001-2015

การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

(ISO 14001 Internal Audit)

วัตถุประสงค์   

 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 14001 มีทักษะในการตั้งคำถาม การรับฟัง  การรวบรวมข้อมูลและเพื่อเรียนรู้ลักษณะ คุณสมบัติที่ดีของผู้ตรวจประเมิน
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 14001 ของกระบวนการ หรือหน่วยงานขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม    

 • ผู้บริหาร, EMR, คณะทำงาน ISO 14001, หัวหน้างาน, พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นทีมผู้ตรวจประเมิน 14001 ภายใน หรือผู้สนใจทั่วไป

 

จำนวนผู้เข้าอบรม 

 • 20-25 คน หรือ ตามความพร้อมของลูกค้า

จำนวนวันที่อบรม

 • 2 วัน

              

รูปแบบการอบรม

 • บรรยาย และ Workshop

 

 

อุปกรณ์ทีต้องใช้ :

 • Note Book Computer สำหรับ Workshop แต่ละกลุ่ม
 • LCD Projector, Flipchart หรือ Whiteboard, Microphone

 

การประเมินผล      

 • แบบทดสอบ, WORK SHOP

กำหนดการฝึกอบรม

การตรวจประเมินภายในระบบ ISO 14001  (ISO 14001 Internal  Audit )

วันที่หนึ่ง

เวลา หัวข้อ
09:00 – 10:30น. – วัตถุประสงค์การตรวจประเมินภายในระบบ ISO 14001

– ทบทวนข้อกำหนด ระบบ ISO 14001  ในเชิงการตรวจประเมิน

– Workshop

12:00 – 13:00น. พักกลางวัน
13:00 – 16:00น. – ทบทวนข้อกำหนดระบบ ISO 14001  ในเชิงการตรวจประเมิน (ต่อ)

– Workshop

16:00 – 16:30น. – สรุปและตอบคำถาม

 

วันที่สอง

เวลา หัวข้อ
09:00 – 12:00น. – กระบวนการตรวจประเมินภายในระบบ ISO 14001

– Workshop

12:00 – 13:00น. พักกลางวัน
13:00 – 16:00น. – กระบวนการตรวจประเมินภายในระบบ ISO 14001  (ต่อ)

– Workshop

16:00 – 16:30น. – สรุปและตอบคำถาม

หมายเหตุ:

 1. เวลาพัก ช่วงเช้า 10.30 – 10.45 น, ช่วงบ่าย 14.30 – 14.45 น.
 2. ช่วงเวลาและรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.