การพัฒนาระบบกลยุทธ์ (Strategy System)

การพัฒนาระบบกลยุทธ์

(Strategy System)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบกลยุทธ์ที่ชี้นำทิศทางธุรกิจและกำกับการดำเนินงานในการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการพัฒนาระบบกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะการบริหารกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้

 

ลักษณะบริการ:

หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ
การสร้างความคิดเชิงกลยุทธ์ การบรรยาย Strategic Relativity, Strategic Management
การวิเคราะห์กลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Strategic Foresight, Competitive Analysis Tools
การกำหนดกลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Strategy Mix:  Growth/Development, Stakeholder/ Customer-Based, Open/Closed, Generic/Value-Based, Enterprise/Functional, Strategic/ Operational, Group/Entity, Core/Support/Enabler
การวางแผนกลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Hoshin Planning, Planning Matrix
การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Strategy Deployment, Action Planning, Individual KPIs, Employee Performance Management
การติดตามกลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Meeting System, Performance Reporting
การประเมินผลกลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Balanced Scorecard, KPI

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการงานด้านกลยุทธ์/แผนธุรกิจ คณะทำงานด้านกลยุทธ์/แผนธุรกิจ หัวหน้างาน และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานด้านกลยุทธ์/แผนธุรกิจ

 

จำนวนผู้เข้าอบรม :     20-25 คน หรือ ตามความพร้อมของลูกค้า

 

จำนวนวันที่อบรม :

 • 1 วัน

     

รูปแบบการอบรม

 • บรรยาย และ Workshop

 

อุปกรณ์ทีต้องใช้ :

 • Note Book Computer สำหรับ Workshop แต่ละกลุ่ม
 • LCD Projector, Flipchart หรือ Whiteboard, Microphone

 

การประเมินผล :        

 • แบบทดสอบ, WORK SHOP

กำหนดการฝึกอบรม

วันที่หนึ่ง

เวลา หัวข้อ เครื่องมือ
09:00 – 10:30 น. –    วัตถุประสงค์

–    แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Enterprise Relativity และ Strategy Relativity

–      Enterprise Relativity

–      Strategic Relativity

10:45 – 12.00 น. –    ความเป็นไปของสภาพแวดล้อมภายนอกและผลกระทบ

–    รูปแบบระบบธุรกิจ ระบบกลยุทธ์ (Strategy System) และกระบวนการด้านกลยุทธ์ (Strategy Process)

–    การพัฒนาระบบธุรกิจ และระบบกลยุทธ์

–    การดำเนินงานตามระบบกลยุทธ์

–    การปรับปรุงระบบกลยุทธ์

–    การประเมินสภาพระบบกลยุทธ์

–    กรณีศึกษา

–    Enterprise Relativity Matrices

–    Strategy Relativity Matrix

–    Strategy Process Framework

12:00 – 13:00 น. พักกลางวัน
13:00 – 16:30 น. กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

–    การประเมินสภาพระบบธุรกิจ

–    การกำหนดลักษณะของระบบธุรกิจ และระบบกลยุทธ์

–    การออกแบบระบบธุรกิจ และระบบกลยุทธ์

–    การประเมินความสอดคล้องระหว่างระบบโดยรวมและระบบกลยุทธ์

–    สรุปและตอบคำถาม

–    Enterprise Relativity Matrices

–    Enterprise Requirements Specifications

–    Enterprise Function Deployment

–    Strategy Techniques & Tools

 

หมายเหตุ:

 1. เวลาพัก ช่วงเช้า 10.30 – 10.45 น, ช่วงบ่าย 14.30 – 14.45 น.
 2. ช่วงเวลาและรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.