ข้อกำหนด GMP-HACCP

หลักสูตร ข้อกำหนด GMP&HACCP

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน พบว่ารัฐบาลไทยมีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยในอาหาร เพื่อให้องค์กรต้องมีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมในการผลิต (GMP & HACCP) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรทราบข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค GMP และ HACCP เพื่อนำหลักการดังกล่าวไปพัฒนาระบบและกระบวนการภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญในการจัดทําระบบ GMP&HACCP
 2. เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดและแนวทาง GMP&HACCP
 3. เพื่อให้สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําระบบภายในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ความรู้พื้นฐานและประโยชน์ในการการจัดทำระบบ GMP&HACCP
 • ข้อกำหนดและแนวทาง GMP&HACCP
 • การประยุกต์ระบบ GMP&HACCP

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษา GMP&HACCP ที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำในหน่วยงานต่างๆ  พร้อมทำกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอผลงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําระบบ GMP&HACCP และผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานระบบ GMP&HACCP

จำนวนผู้เข้าอบรม           25-30 คน (ขึ้นอยู่กับลูกค้าและความเหมาะสม)

กำหนดการอบรม

 

เวลา กิจกรรม
9:00 – 16:00

·        ความรู้พื้นฐาน และประโยชน์ในการการจัดทำระบบ GMP&HACCP

·        หลักการ และข้อกำหนด GMP&HACCP

·        กิจกรรมกลุ่ม

 หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

 

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ

 • เครื่อง LCD PROJECTOR                 1  เครื่อง
 • Microphone                 1  ตัว
 • เครื่องฉาย OVERHEAD PROJECTOR                 1  เครื่อง
 • แผ่นใสสำหรับเขียน และปากกาเขียนแผ่นใส
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.