ข้อกำหนด HACCP (1 วัน)

หลักสูตร ข้อกำหนด HACCP
ระยะเวลาอบรม 1 วัน

หลักการและเหตุผล

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) คือ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ใช้เป็นเครื่องมือในการชี้เฉพาะเจาะจง  ประเมิน และ ควบคุมอันตราย ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร  ระบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากนานาประเทศถึงประสิทธิภาพ การประกันความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากระบบ HACCP เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมอันตราย ณ จุดหรือขั้นตอนการผลิตที่อันตราย เหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้น จึงสามารถประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย หรือ การควบคุมคุณภาพที่ใช้กันอยู่เดิม ซึ่งมีความจำกัดของขนาดตัวอย่างที่สุ่ม นอกจากนั้นระบบ HACCP ยังมีศักยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอน การผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ แม้ว่าจุดหรือในขั้นตอนดังกล่าว จะยังไม่เคยเกิดอันตรายมาก่อนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานใหม่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญในการจัดทําระบบ HACCP
  2. เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนด/หลักการของ HACCP
  3. เพื่อให้สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําระบบภายในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

·        ความรู้พื้นฐาน และประโยชน์ในการการจัดทำระบบ HACCP

  • ข้อกำหนด / หลักการของ HACCP

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษา HACCP ที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำใน  หน่วยงานต่าง ๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  • ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําระบบ HACCP และผู้สนใจทั่วไป
  • ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานระบบ HACCP

จำนวนผู้เข้าอบรม           25-30  คน (ขึ้นอยู่กับลูกค้าและความเหมาะสม)

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
9:00 – 16:00

·        ความรู้พื้นฐานและประโยชน์ในการการจัดทำระบบ HACCP

·        ข้อกำหนด / หลักการของ HACCP

o   การวิเคราะห์อันตราย

o   การกำหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

o   การกำหนดค่าวิกฤต

o   การกำหนดระบบตรวจติดตามเพื่อควบคุมจุดวิกฤต

o   การกำหนดการแก้ไข

o   การกำหนดการทวนสอบ

o   การกำหนดระบบเอกสารและการบันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

                                     รายการ

  • เครื่อง LCD PROJECTOR 1  เครื่อง

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.