ตีความข้อกำหนด ISO 14001-2015

หลักสูตร ตีความข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001 : 2015

(Requirements of ISO 14001 : 2015)

หลักการและเหตุผล

ด้วยแรงผลักดันต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความตระหนักถึงการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายๆ องค์กรได้นำมาตรฐาน ISO 14001 มาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานขององค์กร  และจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขนึ้ในโลก อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทำให้มาตรฐาน ISO 14001 ได้มีการดำเนินการปรับปรุง มาตรฐานฉบับใหม่ขึ้น ในปี ค.ศ. 2015 เพื่อให้มีข้อกำหนดที่เหมาะสมต่อการเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของ องค์กรในสภาวการณ์ปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการวางแนวทางให้องค์กรมีการพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่การดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015
  2. เพื่อให้ทราบความเปลี่ยนแปลงหลักของ ISO 14001 : 2015 เทียบกับฉบับ ปี 2004
  3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ความเป็นมาของมาตรฐานระบบ ISO 14001 : 2015
  • สรุปความเปลี่ยนแปลงหลักของ ISO 14001 : 2015 เทียบกับฉบับปี 2004
  • การตีความข้อกำหนดใน ISO 14001 : 2015
  • การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่อง การตีความข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

EMR คณะทำงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม           30-50 คน (ขึ้นอยู่กับลูกค้าและความเหมาะสม)

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
9:00 – 12:00 ·        ความเป็นมาของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

·        วิวัฒนาการของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

·        การตีความข้อกำหนดใน ISO 14001 : 2015

·        หมวดบริบทขององค์กร (Context of the organization)

·        หมวดความเป็นผู้นำ (Leadership)

·        หมวดการวางแผน (Planning)

(การจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส,ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม, กฎหมาย, วัตถุประสงค์และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม)

12:00 – 13:00 พัก
13:00 – 16:30 ·        การตีความข้อกำหนดใน ISO 14001:2015 (ต่อ)

·        หมวดสนับสนุน(Support)

·        หมวดการดำเนินการ(Operation)

·        หมวดการประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)

·        หมวดการปรับปรุง (Improvement)

·        กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

·        สรุปและตอบคำถาม

 

หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ

  • เครื่อง LCD PROJECTOR                                 1 เครื่อง

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.