ตีความข้อกำหนดISO 17025-2017

หลักสูตร ตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017

( Understanding of Requirements for Laboratories : ISO/IEC 17025:2017)

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

หลักการและเหตุผล

ISO/IEC17025 เป็นมาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับในผลการทดสอบว่าได้มีการนำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมในการดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบอย่างมีคุณภาพ ในยุกต์ของการแข่งขันทางการค้า

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 new version เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานด้านบริหารและด้านเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานสากล

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายโดยวิทยากร สลับกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา และนำไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ข้อกําหนดด้านบริหาร
  – แบบฝึกหัด
 • ข้อกําหนดด้านเทคนิค
  – แบบฝึกหัด

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าอบรม

20-30     คน (ขึ้นอยู่กับลูกค้าและความเหมาะสม)

หัวข้อหลักสูตร

 • ความเป็นมาของการรับรองห้องปฏิบัติการ
 • ข้อกำหนดด้านบริหาร Management Requirement
 • แบบฝึกหัดด้านบริหาร Management Requirement
 • ข้อกำหนดด้านวิชาการ Technical Requirement
 • แบบฝึกหัดด้านวิชาการ Technical Requirement

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานISO/IEC 17025: 2017
 • รับทราบสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมาตรฐานฉบับใหม่
 • รับทราบแนวทางในการเตรียมการและวิธีการในการปรับระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่
 • ได้รับเอกสารประกอบการฝึกอบรม และเอกสารมาตรฐานฉบับใหม่
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมการสัมมนา ISO/IEC 17025: 2017

 

หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.