บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ

นอกเหนือจากการให้การฝึกอบรมเรามีคำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาด้านระบบต่างๆ

 1. บริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา/ยกระดับระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่ ISO, การบริหารจัดการโดยมีมุมมองเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งกรณีท่านมีความประสงค์ ในการ “ปรับแก้จุดอ่อนของการระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น” เช่น

 • พัฒนาระบบงานเอกสาร รวมถึงการปลูกจิตสำนึกของพนักงาน
 • จัดทำผังกระบวนงานต่างๆ เพื่อทำให้เข้าใจในขั้นตอนงาน และบทบาทที่แต่ละฝ่ายงาน
 • การมองการทำ ISO ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด อันจะนำมาซึ่งภาระ แทนประโยชน์ที่องค์กรพึงจะได้รับ
 1. แก้ปัญหาผลตรวจจากบริษัทรับรองมาตรฐาน (CB) 
  • กรณีองค์กรของท่านได้รับการตรวจรับรองจาก Auditor ภายนอก และยังพบปัญหาที่ยังต้องการคำแนะนำ เช่น
  • ท่านต้องการแก้ CAR แต่ขาดบุคลากรที่จะดำเนินการให้แก่ท่านได้
  • CAR ที่ได้รับ ท่านไม่เข้าใจ และไม่แน่ใจในวิธีการแก้ไข
 2. บริการทำการตรวจประเมิน (ISO Internal Audit) รวมทั้งการพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้
  • พัฒนาการ Audit เพื่อให้การตรวจประเมินมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และมีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการด้านนั้นๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  • บริการอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมแสดงหลักฐาน อันได้แก่ รายการคำถาม (Checklist), ใบ CAR และ รายงานการตรวจประเมิน (Audit Report)

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.