ตรวจประเมินระบบ

การจัดการความรู้องค์กร

เพิ่มผลิตภาพ ลดต้นทุน บริหารการผลิต

เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต

เทคนิคการสอนงาน

ตรวจวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

ตรวจวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร โลหะหนักและแร่ธาตุ (Heavy Metals) วิตามิน คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบทางเคมีในอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สีสังเคราะห์ สารปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง/ยาฆ่าแมลง จุลชีววิทยา อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ สารพิษจากเชื้อรา สารปนเปื้อนในอาหาร การทดสอบแอลกอฮอล์ น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล การวิเคราะห์ทางกายภาพ ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย สารปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุอาหาร Pesticide Formulation (%AI) ปุ๋ย เครื่องสำอาง

เคมีวิเคราห์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

หลักสูตร เคมีวิเคราะห์เชิงประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม (Applied Analytical Chemistry in Industry) ระยะเวลาอบรม 2 วัน หลักการและเหตุผล ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ มีความสำคัญต่อการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหลายหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมทางเคมี แก๊ซและน้ำมัน     พอลิเมอร์  อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร  อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น  ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับงาน ทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางเคมี  ควรมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี ทั้งในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเคมี ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีขั้นพื้นฐาน (Fundamental Method) หรือแบบดั้งเดิม (Conventional Method) และวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีแบบสมัยใหม่ (Modern Method) หรือแบบที่มีการใช้เครื่องมือทางเคมีขั้นสูง (Advance Instrument Method)  เพื่อจะได้นำความรู้ ไปประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านการควบคุมคุณภาพ การค้นหาสาเหตุ เมื่อพบความไม่ปกติของข้อมูล หรือผลการวิเคราะห์ทางเคมี ที่แตกต่างไปจากการวิเคราะห์ประจำวัน (Routine [...]

ISO 9001, 14001, 45001, 17025

หลักสูตรด้านระบบมาตรฐาน