ตรวจวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ

ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหาร

 • โลหะหนักและแร่ธาตุ (Heavy Metals)
 • วิตามิน
 • คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบทางเคมีในอาหาร
 • วัตถุเจือปนอาหาร
 • สีสังเคราะห์
 • สารปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์
 • สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง/ยาฆ่าแมลง
 • จุลชีววิทยา
 • อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์
 • สารพิษจากเชื้อรา
 • สารปนเปื้อนในอาหาร
 • การทดสอบแอลกอฮอล์
 • น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล
 • การวิเคราะห์ทางกายภาพ

ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร

 • ตรวจวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย
 • สารปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุอาหาร
 • Pesticide Formulation (%AI)
 • ปุ๋ย
 • เครื่องสำอาง