หลักสูตร เคมีวิเคราะห์เชิงประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม

(Applied Analytical Chemistry in Industry)

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

หลักการและเหตุผล

ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ มีความสำคัญต่อการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหลายหลายประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมทางเคมี แก๊ซและน้ำมัน     พอลิเมอร์  อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร  อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น  ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับงาน ทั้งในด้านการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต

ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางเคมี  ควรมีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดี ทั้งในทางทฤษฎี และทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางเคมี ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีขั้นพื้นฐาน (Fundamental Method) หรือแบบดั้งเดิม (Conventional Method) และวิธีการวิเคราะห์ทางเคมีแบบสมัยใหม่ (Modern Method) หรือแบบที่มีการใช้เครื่องมือทางเคมีขั้นสูง (Advance Instrument Method)  เพื่อจะได้นำความรู้ ไปประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้เกิดประโยชน์ต่องานด้านการควบคุมคุณภาพ การค้นหาสาเหตุ เมื่อพบความไม่ปกติของข้อมูล หรือผลการวิเคราะห์ทางเคมี ที่แตกต่างไปจากการวิเคราะห์ประจำวัน (Routine Analysis)  ทั้งด้านประกันคุณภาพ กรณีมีการร้องเรียนจากลูกค้า (Customer Claims/ Complaints) ซึ่งต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ (Root Cause Analysis)  และในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล ผลที่ได้การวิเคราะห์จากการทดลอง ผลการทดสอบ ของโครงการวิจัยนั้นๆ

  

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบ และเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง สำหรับการนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทางเคมีประเภทต่างๆ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของนักเคมีวิเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรม และสามารถประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ทางเคมี สำหรับงานควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา การแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงการผลิต

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ทางการสอนวิชาเคมีวิเคราะห์ ระดับมหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี  พอลิเมอร์  กระดาษและเยื่อกระดาษ  สารเคมีเติมแต่งในสีทาอาคาร น้ำตาล และสีผสมอาหาร เป็นต้น

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  • การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
  • ปริมาณสารสัมพันธ์เชิงปฏิบัติ
  • เคมีวิเคราะห์พื้นฐานและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
  • ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • ความสำคัญของนักเคมีวิเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรม
  • การประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว
  • เคมีวิเคราะห์กับการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการวิจัยและพัฒนา

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

มีความรู้พื้นฐานทางเคมี วิทยาศาสตร์ หรือเป็นผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการทางเคมี หรือผู้ที่สนใจที่ทำงานในฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ

จำนวนผู้เข้าอบรม

10-30     คน (ขึ้นอยู่กับลูกค้าและความเหมาะสม)

กำหนดการอบรม

วันที่ 1

เวลา กิจกรรม
9:00 – 12:00 ·        การวิเคราะห์ทางเคมีเชิงคุณภาพและปริมาณ

·        ปริมาณสารสัมพันธ์เชิงปฏิบัติ

·        เคมีวิเคราะห์พื้นฐานและเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี

·        ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรม

 

12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:00 ·        ความสำคัญของนักเคมีวิเคราะห์ในโรงงานอุตสาหกรรม

·        การประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

·        เคมีวิเคราะห์กับการควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการวิจัยและพัฒนา

 

วันที่ 2

เวลา กิจกรรม
9:00 – 12:00 ·        ปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ทางเคมี

·        Workshop

·        การคำนวณทางเคมีวิเคราะห์อย่างง่าย

·        Workshop

12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:00 ·        การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause Analysis) กับการออกแบบการทดลอง (Experimental Design)

·        Workshop

·        การทดสอบความเข้าใจ

·        สรุป & ถามตอบ

หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

                                     รายการ

  • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง