พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่

พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่

Kaizen for Improvement in New Era

หลักการและเหตุผล

เบื้องหลังความสำเร็จของญี่ปุ่นคือการสร้างพื้นฐานของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้  ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการทำไคเซ็นเพื่อเขียนข้อเสนอแนะ และเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงการทำงาน
 2. เพื่อให้ทราบเทคนิคการปรับปรุงงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
 3. เพื่อให้ทราบหลักการ PDCA , ECRS เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดงานให้ดีขึ้น

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และฝึกแนวทางการประยุกต์นำไคเซ็นมาใช้ในองค์กร
 • ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารต้นทุน
 • ประสบการณ์การทำงาน

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา:  1 วัน

รุ่น 1 วันที่ ……………….

รุ่น 2 วันที่ ……………….

รุ่น 3 วันที่ ……………….

 

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

 • Kaizen กับ อุตสาหกรรม 0
 • ความหมายของ Kaizen และความสำเร็จของKaizenในประเทศญี่ปุ่น
 • วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงในการทำงานแบบ Kaizen
 • เทคนิคการปรับปรุงงานจากจุดที่ค้นพบ พร้อมตัวอย่าง
 • หลักการ PDCA , ECRS เพื่อการปรับปรุงแบบ Kaizen

13.00-16.00 น.

 • การเขียนคู่มือKaizenขององค์กร เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพ
 • การพัฒนาคน และ ยกระดับ Kaizen ในอุตสาหกรรมยุค 0
 • กรณีศึกษา

สรุป และถาม ตอบ

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.