หลักสูตรISO

ตีความข้อกำหนดISO 17025-2017

ตีความข้อกำหนด ISO 14001-2015

ตีความข้อกำหนด ISO 9001-2015

ข้อกำหนด HACCP (1 วัน)

ข้อกำหนด GMP-HACCP

การประยุกต์ใช้ระบบ GMP (1 วัน)

การตรวจประเมินระบบบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO14001-2015

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO9001-2015

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน GMP_HACCP (2 วัน)

หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต

ประยุกต์ต้นทุนคุณภาพเพื่อปรับปรุงองค์กรยุคอุตสาหกรรม 4.0

เทคนิคการลดต้นทุนยุคใหม่

พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่

หลักสูตรบริหารการจัดการ

เทคโนโลยีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Human Performance Technology – HPT)

การบริหารอนาคตทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Future Management – SFM)

การบริหารกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management – BPM)

บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ

การพัฒนาระบบกลยุทธ์ (Strategy System)

การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร (Performance Excellence)

การพัฒนาระบบธุรกิจ (Enterprise Design)

เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ

การบริหารจัดการแบบองค์รวม Holistic

การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน KPIs