เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ

เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ

 Action Plan Techniques

หลักการและเหตุผล

การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนั้นผู้บริหารต้องมีการวางกลยุทธ์อย่างถี่ถ้วนเพื่อให้พนักงานมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ซึ่งการวางแผนงานสู่การปฏิบัติจะเป็นการกำหนดทิศทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างชัดเจน โดยแผนงานประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานแต่ละขั้นที่สามารถดำเนินงานได้จริงอย่างสมเหตุสมผล รวมไปถึงกลวิธีที่ต้องใช้เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์สำหรับเป้าหมายแต่ละเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบเทคนิคของการวางแผนธุรกิจ
 • เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนระยะยาว และแผนปฏิบัติการขององค์กร
 • เพื่อฝึกปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติ
 • เพื่อทราบแนวทางการทบทวนเชิงกลยุทธ์

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร

ระยะเวลา (จำนวนวันต่อรุ่น)

1 วัน

หัวข้อ

 • ภาพรวมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan) เพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ
 • แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • การเตรียมตัววางแผน
 • Workshop 1: กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
 • การทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 • Workshop 2: กำหนดแผนงานเริ่มต้น จัดทำแผนปฏิบัติการ
 • การนำแผนไปปฏิบัติ
 • การทบทวน ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติการ
 • สรุป และถาม ตอบ

วิทยากร (แต่ละรุ่น)

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.