เทคโนโลยีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Human Performance Technology – HPT)

ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Human Performance Technology - HPT) วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานในการยกระดับสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงาน และองค์กรโดยรวม เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) และขีดความสามารถ (Competence) ของบุคลากรโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สมรรถนะ การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการเลือกกลยุทธ์การพัฒนา รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือที่หลากหลาย   ลักษณะบริการ หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดด้าน HPT การบรรยาย HPT Framework การวิเคราะห์สมรรถนะ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Environment Assessment, Competitive Assessment, Organizational Assessment, Work Assessment, Workforce Assessment , Vision/Mission/Value/Strategy Assessment การวิเคราะห์หาสาเหตุ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Root-Cause [...]

การบริหารอนาคตทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Future Management – SFM)

ชื่อหลักสูตร : การบริหารอนาคตทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Future Management - SFM) วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์และสร้างอนาคตทางธุรกิจที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนระบบธุรกิจ (Enterprise Design) รูปแบบธุรกิจ (Business Model) กระบวนการธุรกิจ (Business Process) สมรรถนะขององค์กร (Performance Excellence) พฤติกรรมการทำงานในการยกระดับสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงาน และองค์กรโดยรวม เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการกำหนด/สร้างสถานการณ์ในอนาคต (Scenario) และภาพอนาคต (Foresight) ขององค์กรโดยใช้กระบวนการ รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือที่หลากหลายด้าน SFM   ลักษณะบริการ หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดด้าน SFM การบรรยาย SFM Framework การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Strategic Intelligence Scanning อาทิ PEST Analysis, Competitive[.....]

การบริหารกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management – BPM)

ชื่อหลักสูตร : การบริหารกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management - BPM) วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการธุรกิจที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการบริหารกระบวนการธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   ลักษณะบริการ: หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดด้าน BPM การบรรยาย BPM Framework การประเมินสมรรถนะของกระบวนการธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Process Diagnostics, Process Maturity Model การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนา BPM การบรรยาย การวิจัย โครงการ Hoshin Planning, Core Competency, Lean Management, Time-Based Management, Total Productivity Management, Total Quality Management[.....]

บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ

นอกเหนือจากการให้การฝึกอบรมเรามีคำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาด้านระบบต่างๆ บริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา/ยกระดับระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่ ISO, การบริหารจัดการโดยมีมุมมองเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรณีท่านมีความประสงค์ ในการ “ปรับแก้จุดอ่อนของการระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น” เช่น พัฒนาระบบงานเอกสาร รวมถึงการปลูกจิตสำนึกของพนักงาน จัดทำผังกระบวนงานต่างๆ เพื่อทำให้เข้าใจในขั้นตอนงาน และบทบาทที่แต่ละฝ่ายงาน การมองการทำ ISO ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด อันจะนำมาซึ่งภาระ แทนประโยชน์ที่องค์กรพึงจะได้รับ แก้ปัญหาผลตรวจจากบริษัทรับรองมาตรฐาน (CB)  กรณีองค์กรของท่านได้รับการตรวจรับรองจาก Auditor ภายนอก และยังพบปัญหาที่ยังต้องการคำแนะนำ เช่น ท่านต้องการแก้ CAR แต่ขาดบุคลากรที่จะดำเนินการให้แก่ท่านได้ CAR ที่ได้รับ ท่านไม่เข้าใจ และไม่แน่ใจในวิธีการแก้ไข บริการทำการตรวจประเมิน (ISO Internal Audit) รวมทั้งการพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้ พัฒนาการ Audit เพื่อให้การตรวจประเมินมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และมีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการด้านนั้นๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริการอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมแสดงหลักฐาน อันได้แก่ รายการคำถาม (Checklist), ใบ CAR และ[…..]