ประยุกต์ต้นทุนคุณภาพเพื่อปรับปรุงองค์กรยุคอุตสาหกรรม 4.0

ประยุกต์ต้นทุนคุณภาพเพื่อปรับปรุงองค์กรยุคอุตสาหกรรม 4.0 Apply Cost of Quality in Industry 4.0 หลักการและเหตุผล         ความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผลกำไร ต้นทุน และคุณภาพ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการหรือประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ย่อมทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และกระทบถึงผลกำไรตามไปด้วย ดังนั้นต้นทุนคุณภาพ จึงเป็นปัจจัยสำคัญของทุกองค์กรในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต้นทุนคุณภาพ เป็นแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างหนึ่ง ที่เปลี่ยนคุณภาพขององค์กรเป็นตัวเลขทางการเงิน ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะตระหนักและสามารถหามาตรการในการใส่ต้นทุนการป้องกันได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงลดต้นทุน โดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลิตภาพทั่วทั้งองค์กร วัตถุประสงค์ 1. สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนด้านคุณภาพได้ 2. สามารถเก็บข้อมูล วัด และคำนวณต้นทุนด้านคุณภาพได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนด้านคุณภาพของธุรกิจได้อย่าง มีประสิทธิภาพ วิธีการอบรม การบรรยาย และฝึกประยุกต์ต้นทุนคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารต้นทุน ประสบการณ์การทำงาน เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ระยะเวลา: [...]

เทคนิคการลดต้นทุนยุคใหม่

เทคนิคการลดต้นทุนยุคใหม่ Cost Reduction for New Era หลักการและเหตุผล ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูงและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้   ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทางการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและลดความสูญเสีย,สูญเปล่าในการผลิต การประยุกต์นวัตกรรมกระบวนผลิตใหม่ๆเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท วัตถุประสงค์ สามารถระบุปัจจัยและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุน สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างเป็นระบบทันยุคสมัย สามารถเข้าใจขั้นตอน เครื่องมือรวมทั้งประยุกต์นวัตกรรมกระบวนผลิตใหม่ๆที่ใช้ในการลดต้นทุน สามารถประยุกต์การลดต้นทุนเข้ากับการปรับปรุงงานประจำ วิธีการอบรม การบรรยาย และฝึกแนวทางการลดต้นทุนโดยใช้กรณีศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารต้นทุน ประสบการณ์การทำงาน เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ระยะเวลา:  1 วัน รุ่น 1 วันที่ ………………. รุ่น 2 วันที่ ………………. รุ่น 3 วันที่ ……………….   หัวข้อ 08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน 09.00-12.00 น.[.....]

พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่

พัฒนาคนและงานเพื่อปรับปรุงองค์กรด้วยไคเซ็นยุคใหม่ Kaizen for Improvement in New Era หลักการและเหตุผล เบื้องหลังความสำเร็จของญี่ปุ่นคือการสร้างพื้นฐานของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ของพนักงานทุกคน มิใช่เพียงทำงานตามหน้าที่ หรือขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น องค์กรควรปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทีละเล็ก ทีละน้อย หรือที่เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ซึ่งเป็นกิจกรรมพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผล และองค์กรส่วนใหญ่นิยมนำไปใช้  ดังนั้นองค์กรควรให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำไคเซ็นในงานของตนเพื่อให้งานมีคุณภาพมากขึ้น หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจการปรับปรุงงานตามแนวทางไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงและวิธีการปรับปรุง นอกจากนี้จะได้เห็นตัวอย่างการปรับปรุงงาน เพื่อนำไปการประยุกต์ในการปรับปรุงงานของตนเอง และหน่วยงานต่อไป วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของการทำไคเซ็นเพื่อเขียนข้อเสนอแนะ และเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้ทราบเทคนิคการปรับปรุงงาน และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ เพื่อให้ทราบหลักการ PDCA , ECRS เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดงานให้ดีขึ้น วิธีการอบรม การบรรยาย และฝึกแนวทางการประยุกต์นำไคเซ็นมาใช้ในองค์กร ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารต้นทุน ประสบการณ์การทำงาน เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ระยะเวลา:  1 วัน รุ่น[.....]