Stakeholder Engagement

Stakeholder Engagement

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังเพียงกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาว เพราะจะไม่ได้รับการสนับสนุนรวมถึงอาจได้รับการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆในสังคม ดังนั้น องค์กรที่ต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงต้องติดตามและเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังต่างๆของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจในการวางแผนและนำไปดำเนินการจัดวางระบบบริหารงานขององค์กรที่สัมฤทธิ์ผลในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายในสังคม

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ ได้นำเสนอแนวทางของมาตรฐาน AA 1000 SES (Stakeholder Engagement Standard) 2011 ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างการมีความมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ขององค์กรได้อย่างครอบคลุมและเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

 1. ทราบแนวคิดพื้นฐานใหม่ใน ข้อกำหนด ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
 2. เข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
 3. เข้าใจกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. แนวคิดพื้นฐานใหม่ใน ISO 9000:2015 ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
 2. ความจำเป็นและประโยชน์ของการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. ขั้นตอนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย โดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและการทำแผนแม่บทเพื่อสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

 

­คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. ผู้ที่ต้องการจัดทำ คงไว้ และปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพในองค์กร
 2. ผู้ที่เป็น QMR (Quality Management Representative) คณะทำงาน หรือผู้ตรวจติดตามภายในที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และเทคนิคต่าง ๆ ในการตรวจติดตาม
 3. ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม           30 ท่าน/หลักสูตร

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
9.00-10.30 น. ·  แนวคิดพื้นฐานใหม่ใน ISO 9000:2015 ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

·  ความจำเป็นและประโยชน์ของการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย

10.30-12.00 น. ·  ขั้นตอนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-16.30 น. ·  ขั้นตอนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)
·  สรุป ถาม-ตอบ

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ

 • เครื่อง LCD PROJECTOR 1  เครื่อง
 • กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART                       1  อัน
 • ปากกาเขียนไวท์บอร์ด                                     1 Set

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.