ข้อกำหนด HACCP (1 วัน)

หลักสูตร ข้อกำหนด HACCP ระยะเวลาอบรม 1 วัน หลักการและเหตุผล HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) คือ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ใช้เป็นเครื่องมือในการชี้เฉพาะเจาะจง  ประเมิน และ ควบคุมอันตราย ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร  ระบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากนานาประเทศถึงประสิทธิภาพ การประกันความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากระบบ HACCP เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมอันตราย ณ จุดหรือขั้นตอนการผลิตที่อันตราย เหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้น จึงสามารถประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย หรือ การควบคุมคุณภาพที่ใช้กันอยู่เดิม ซึ่งมีความจำกัดของขนาดตัวอย่างที่สุ่ม นอกจากนั้นระบบ HACCP ยังมีศักยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอน การผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ แม้ว่าจุดหรือในขั้นตอนดังกล่าว จะยังไม่เคยเกิดอันตรายมาก่อนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญในการจัดทําระบบ HACCP เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนด/หลักการของ HACCP เพื่อให้สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําระบบภายในองค์กร หัวข้อการฝึกอบรม ·        ความรู้พื้นฐาน และประโยชน์ในการการจัดทำระบบ HACCP ข้อกำหนด / [...]

ตีความข้อกำหนด ISO 9001-2015

หลักสูตร ตึความข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (Requirements of ISO 9001 : 2015) หลักการและเหตุผล ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่ใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการ โดยไม่คำนึงถึงขนาดองค์กร เทคโนโลยี ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต  การบริการ ฯลฯ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มีข้อกำหนด (Requirement) ที่องค์กรที่จะขอการรับรองระบบต้องมี และต้องนำมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)  และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 :[.....]

ตีความข้อกำหนด ISO 14001-2015

หลักสูตร ตีความข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001 : 2015 (Requirements of ISO 14001 : 2015) หลักการและเหตุผล ด้วยแรงผลักดันต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความตระหนักถึงการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายๆ องค์กรได้นำมาตรฐาน ISO 14001 มาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานขององค์กร  และจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขนึ้ในโลก อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทำให้มาตรฐาน ISO 14001 ได้มีการดำเนินการปรับปรุง มาตรฐานฉบับใหม่ขึ้น ในปี ค.ศ. 2015 เพื่อให้มีข้อกำหนดที่เหมาะสมต่อการเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของ องค์กรในสภาวการณ์ปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการวางแนวทางให้องค์กรมีการพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่การดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อไป   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 เพื่อให้ทราบความเปลี่ยนแปลงหลักของ ISO 14001 : 2015[.....]

ตีความข้อกำหนดISO 17025-2017

หลักสูตร ตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ( Understanding of Requirements for Laboratories : ISO/IEC 17025:2017) ระยะเวลาอบรม 2 วัน หลักการและเหตุผล ISO/IEC17025 เป็นมาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับในผลการทดสอบว่าได้มีการนำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมในการดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบอย่างมีคุณภาพ ในยุกต์ของการแข่งขันทางการค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 new version เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานด้านบริหารและด้านเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานสากล วิธีการฝึกอบรม การบรรยายโดยวิทยากร สลับกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา และนำไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง   หัวข้อการฝึกอบรม ข้อกําหนดด้านบริหาร - แบบฝึกหัด ข้อกําหนดด้านเทคนิค - แบบฝึกหัด คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนผู้เข้าอบรม 20-30     คน (ขึ้นอยู่กับลูกค้าและความเหมาะสม) หัวข้อหลักสูตร[.....]