การจัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9000

หลักสูตร การจัดเตรียมเอกสารระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
(Document Preparation for ISO 9001:2015)
ระยะเวลาอบรม 1 วัน

หลักการและเหตุผล

ISO 9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่ใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการ โดยไม่คำนึงถึงขนาดองค์กร เทคโนโลยี ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต ฯลฯ มาตรฐาน ISO 9001:2015 มีข้อกำหนด (Requirement) ที่องค์กรที่จะขอการรับรองระบบต้องมี และต้องนำมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการจัดเตรียมและพัฒนาระบบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบมาตรฐานที่ถูกต้องตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำและควบคุมระบบเอกสารภายในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ประโยชน์และความจำเป็นของการมีเอกสารในระบบคุณภาพ
  • ประเภทของเอกสาร และหลักการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ
  • การควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐาน ISO 9001

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ ISO 9001 ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)                    ผู้ประสานงานและทีมงาน ISO 9001 หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำและควบคุมเอกสาร ตลอดจนผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม           30-50  คน  (ตามความเหมาะสม)

 

กำหนดการอบรม

วันที่หนึ่ง

เวลา กิจกรรม
9:00 – 12:00 ·        ประโยชน์และความจำเป็นของการมีเอกสารในระบบคุณภาพ

·        ประเภทของเอกสาร และหลักการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ

12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:00 ·        ประเภทของเอกสาร และหลักการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ (ต่อ)

·        การฝึกปฏิบัติเขียนเอกสาร (Workshop)

วันที่สอง

เวลา กิจกรรม
9:00 – 12:00 ·        การฝึกปฏิบัติเขียนเอกสาร (Workshop) (ต่อ)
12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:00 ·        การควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9000

·        ถาม-ตอบ

หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ

  • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
  • กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.