การจัดเตรียมเอกสารระบบ ISO 17025-2017

การจัดเตรียมเอกสารระบบ ISO 17025:2017

(Document Preparation for ISO 17025:2017)

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

หลักการและเหตุผล

ISO/IEC17025 เป็นมาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับในผลการทดสอบว่าได้มีการนำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมในการดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นแนวทางการจัดเตรียมเอกสารระบบจึงมีความจำเป็นเพื่อให้องค์กรสามารถนำไปควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบและนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการจัดเตรียมและพัฒนาระบบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบมาตรฐานที่ถูกต้องตามระบบคุณภาพ ISO 17025:2017
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำและควบคุมระบบเอกสารภายในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ประโยชน์และความจำเป็นของการมีเอกสารในระบบคุณภาพ
  • ประเภทของเอกสาร และหลักการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ
  • การควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 17001:2017

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐาน ISO 17025

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ ISO 17025 ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)                    ผู้ประสานงานและทีมงาน ISO 17025  หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำและควบคุมเอกสาร ตลอดจนผู้สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม           30-50  คน  (ตามความเหมาะสม)

กำหนดการอบรม

วันที่หนึ่ง

เวลา กิจกรรม
9:00 – 12:00 ·        ประโยชน์และความจำเป็นของการมีเอกสารในระบบ ISO/IEC17025

·        ประเภทของเอกสาร และหลักการจัดทำเอกสารในระบบ ISO/IEC17025

12:00 – 13:00 พัก
13:00 –16:30 ·        การฝึกปฏิบัติเขียนเอกสาร (Workshop)

·        การควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO/IEC17025

·        ถาม-ตอบ

หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ

  • เครื่อง LCD PROJECTOR 1 เครื่อง
  • กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.