การดำเนินการสู่ความยั่งยืนเพื่อความเป็นเลิศ

การดำเนินการสู่ความยั่งยืนเพื่อความเป็นเลิศ

Overview Roadmap to Sustainability Excellence

หลักการและเหตุผล

ความยั่งยืน (SUSTAINABILITY) เป็นหนึ่งใน MEGA TRENDS ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นกล่าวถึงอย่างมากในปัจจุบัน และมีผลกระทบกับองค์กรทุกภาคส่วน ตามที่ปรากฏในกรอบการจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ (BUSINESS EXCELLENCE) ต่างๆ เช่น BALDRIGE NATIONAL QUALITY AWARD (BNQA), THAILAND QUALITY AWARD (TQA) เพื่อช่วยให้องค์กรมองเห็นเป้าหมายและกำหนดเส้นทางการพัฒนา (ROADMAP) ของตนไปสู่ความยั่งยืนได้ โดยแนวทางการประเมินนี้ได้ให้ความสำคัญใน 4 ด้าน คือ การกำกับดูแลกิจการ (GOVERNANCE) การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย (STAKEHOLDER ENGAGEMENT) การเปิดเผยข้อมูล (DISCLOSURE) และสมรรถนะการดำเนินการ (PERFORMANCE)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
  • เพื่อสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลาง นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

วิธีการอบรม

  • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร

ระยะเวลา (จำนวนวันต่อรุ่น)

1 วัน

หัวข้อ

  • ภาพรวมการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการดำเนินการอย่างยั่งยืนเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ
  • หลักการเกี่ยวกับ Pillar 1 : Governance for sustainability
  • หลักการเกี่ยวกับ Pillar 2 : Stakeholder Engagement
  • หลักการเกี่ยวกับ Pillar 3 : Disclosure
  • หลักการเกี่ยวกับ Pillar 4 : Performance

 

วิทยากร (แต่ละรุ่น)

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการบริหารเพื่อความยั่งยืนแก่หน่วยงานต่างๆ

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.