การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO9001-2015

การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

(ISO 9001 Internal Quality Audit)

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 มีทักษะในการตั้งคำถาม การรับฟัง  การรวบรวมข้อมูลและเพื่อเรียนรู้ลักษณะ คุณสมบัติที่ดีของผู้ตรวจประเมิน
 • เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 ของกระบวนการ หรือหน่วยงานขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม      

 • ผู้บริหาร, QMR, คณะทำงาน ISO 9001, หัวหน้างาน, พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ

จำนวนผู้เข้าอบรม

 • 20-25 คน หรือ ตามความพร้อมของลูกค้า

 

จำนวนวันที่อบรม

 • 2 วัน

              

รูปแบบการอบรม

 • บรรยาย และ Workshop

 

 

อุปกรณ์ทีต้องใช้

 • Note Book Computer สำหรับ Workshop แต่ละกลุ่ม
 • LCD Projector, Flipchart หรือ Whiteboard, Microphone

 

การประเมินผล        

 • แบบทดสอบ, WORK SHOP

กำหนดการฝึกอบรม

การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001  (ISO 9001 Internal Quality Audit )

วันที่  23-26 มิถุนายน 2558 

วันที่หนึ่ง

เวลา หัวข้อ
09:00 – 10:30น. – วัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพภายใน

– ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001 ในเชิงการตรวจประเมิน

– Workshop

12:00 – 13:00น. พักกลางวัน
13:00 – 16:00น. – ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001 ในเชิงการตรวจประเมิน (ต่อ)

– Workshop

16:00 – 16:30น. – สรุปและตอบคำถาม

 

วันที่สอง

เวลา หัวข้อ
09:00 – 12:00น. – กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

– Workshop

12:00 – 13:00น. พักกลางวัน
13:00 – 16:00น. – กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ)

– Workshop

16:00 – 16:30น. – สรุปและตอบคำถาม

 

หมายเหตุ:

 1. เวลาพัก ช่วงเช้า 10.30 – 10.45 น, ช่วงบ่าย 14.30 – 14.45 น.
 2. ช่วงเวลาและรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.