การบริหารกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management – BPM)

ชื่อหลักสูตร : การบริหารกระบวนการธุรกิจ

(Business Process Management – BPM)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการธุรกิจที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการบริหารกระบวนการธุรกิจขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ลักษณะบริการ:

หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ
การสร้างความคิดด้าน BPM การบรรยาย BPM Framework
การประเมินสมรรถนะของกระบวนการธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Process Diagnostics, Process Maturity Model
การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนา BPM การบรรยาย การวิจัย โครงการ Hoshin Planning, Core Competency, Lean Management, Time-Based Management, Total Productivity Management, Total Quality Management
การดำเนินการพัฒนา BPM การบรรยาย การวิจัย โครงการ Process Classification Framework, Value Chain Hierarchy, Process Improvement Techniques and Tools อาทิเช่น Business Process Improvement, Business Process Reengineering, Business Process Benchmarking,  Activity-Based Management
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบรรยาย การวิจัย โครงการ Change Management

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการงานด้านการพัฒนากระบวนการ/องค์กร คณะทำงานด้านการพัฒนาองค์กร หัวหน้างาน และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานด้านการพัฒนากระบวนการ/องค์กร

 

จำนวนผู้เข้าอบรม :    

 • 20-25 คน หรือ ตามความพร้อมของลูกค้า

 

จำนวนวันที่อบรม :

 • 1 วัน

     

รูปแบบการอบรม

 • บรรยาย และ Workshop

 

อุปกรณ์ทีต้องใช้ :

 • Note Book Computer สำหรับ Workshop แต่ละกลุ่ม
 • LCD Projector, Flipchart หรือ Whiteboard, Microphone

 

การประเมินผล :        

 • แบบทดสอบ, WORK SHOP

กำหนดการฝึกอบรม

การบริหารกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management – BPM)

วันที่หนึ่ง

เวลา หัวข้อ เครื่องมือ
09:00 – 10:30 น. –    วัตถุประสงค์

–    แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ BPM

–      BPM Framework

 

10:45 – 12.00 น. –    การประเมินสมรรถนะของกระบวนการธุรกิจ

–    การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนา BPM

 

 

–    การดำเนินการพัฒนา BPM

 

 

 

–    การบริหารการเปลี่ยนแปลง

–   Process Diagnostics, Process Maturity Model

–   Hoshin Planning, Core Competency, Lean Management, Time-Based Management, Total Productivity Management, Total Quality Management

–   Process Classification Framework, Value Chain Hierarchy, Process Improvement Techniques and Tools อาทิเช่น Business Process Improvement, Business Process Reengineering, Business Process Benchmarking, Activity-Based Management

–   Change Management

12:00 – 13:00 น. พักกลางวัน
13:00 – 16:30 น. กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

–    การประเมินสมรรถนะของกระบวนการธุรกิจ

–    การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนา BPM

–    การดำเนินการพัฒนา BPM

–    การบริหารการเปลี่ยนแปลง

–    สรุปและตอบคำถาม

–  กรณีศึกษา

 

หมายเหตุ:

 1. เวลาพัก ช่วงเช้า 10.30 – 10.45 น, ช่วงบ่าย 14.30 – 14.45 น.
 2. ช่วงเวลาและรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.