การบริหารจัดการแบบองค์รวม Holistic

หลักสูตรการบริหารจัดการแบบองค์รวม

(Holistic Management)

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

หลักการและเหตุผล

มาตรฐาน ISO 9000 และ ISO14000 กำลังปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญในปี คศ. 2015  ที่ต้องการให้องค์กรอยู่รอดในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างมาก และต้องการให้ผู้บริหารเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ด้วยการมุ่งเน้นการนำประเด็น (Issues)บริบทภายนอกและภายในองค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาบูรณาการเข้ากับระบบบริหาร การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล  ดังนั้นการบริหารจัดการแบบองค์รวม (Holistic Management) เป็นการบริหารที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกลยุทธ์  ระบบ กระบวนการ และการปฏิบัติให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้นำเอาเครื่องมือที่เรียกว่า Balanced Scorecard(BSC) มาช่วยในการเชื่อมโยงให้สอดคล้อง เพื่อให้การบริหารจัดการ เกิดประสิทธิผลตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่รุนแรง และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รวมทั้งการเชื่อมโยงและการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน KPI (Key Performance Indicators) ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันจะทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจแนวคิดการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลในยุคปัจจุบัน
  2. เพื่อให้เข้าใจการบริหารแบบ Holistic Management
  3. เพื่อนำ Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators ไปใช้ในการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และเกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการ

หัวข้อการฝึกอบรม

  • แนวคิดในการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารของ ISO
  • แนวทางการนำบริบทองค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาบูรณาการกับระบบบริหาร
  • ความสำคัญของ Holistic Management
  • การนำ Balanced Scorecard ไปประยุกต์
  • การกระจายวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัด และการวัดผลการดำเนินงาน

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย โดยที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการ

 

­คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง  ในการจัดทำระบบบริหาร ISO

จำนวนผู้เข้าอบรม        ………..

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
9.00-10.30

แนวคิดการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

10.45-12.00 แนวทางการนำบริบทองค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาบูรณาการกับระบบบริหาร

ความสำคัญของ Holistic Management

การนำ Balanced Scorecard ไปประยุกต์

13.00-14.30 การกระจายวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน KPI
14.45-16.00 การกระจายดัชนีชี้วัดสู่ระดับต่างๆ

การทบทวนผลและดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ

  • เครื่อง LCD PROJECTOR ………  เครื่อง

กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART  และปากกาเคมี

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.