การบริหารอนาคตทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Future Management – SFM)

ชื่อหลักสูตร : การบริหารอนาคตทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Future Management – SFM)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์และสร้างอนาคตทางธุรกิจที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนระบบธุรกิจ (Enterprise Design) รูปแบบธุรกิจ (Business Model) กระบวนการธุรกิจ (Business Process) สมรรถนะขององค์กร (Performance Excellence) พฤติกรรมการทำงานในการยกระดับสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงาน และองค์กรโดยรวม
 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการกำหนด/สร้างสถานการณ์ในอนาคต (Scenario) และภาพอนาคต (Foresight) ขององค์กรโดยใช้กระบวนการ รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือที่หลากหลายด้าน SFM

 

ลักษณะบริการ

หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ
การสร้างความคิดด้าน SFM การบรรยาย SFM Framework
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Strategic Intelligence Scanning อาทิ PEST Analysis, Competitive Analysis, Organizational Assessment
การตีความผลการวิเคราะห์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Trends, Issues, Themes, Deep Change Drivers
การสร้าง Foresight การบรรยาย การวิจัย โครงการ Scenario Analysis
การเลือกกลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Strategic Landscape
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบรรยาย การวิจัย โครงการ Change Management

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการงานด้านการบริหารกลยุทธ์องค์กร คณะทำงาน หัวหน้างาน และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานด้านนี้

 

 

จำนวนผู้เข้าอบรม :    

 • 20-25 คน หรือ ตามความพร้อมของลูกค้า

 

จำนวนวันที่อบรม :

 • 1 วัน

     

รูปแบบการอบรม

 • บรรยาย และ Workshop

 

อุปกรณ์ทีต้องใช้ :

 • Note Book Computer สำหรับ Workshop แต่ละกลุ่ม
 • LCD Projector, Flipchart หรือ Whiteboard, Microphone

 

การประเมินผล :        

 • แบบทดสอบ, WORK SHOP

กำหนดการฝึกอบรม

การบริหารอนาคตทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Future Management – SFM)

 

วันที่หนึ่ง

เวลา หัวข้อ เครื่องมือ
09:00 – 10:30 น. –    วัตถุประสงค์

–    แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ SFMt

–    SFM Framework
10:45 – 12:00 น.

 

 

–    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ –    Strategic Intelligence Scanning
–    การตีความผลการวิเคราะห์ –    Trends, Issues, Themes, Deep Change Drivers
–    การสร้าง Foresight –    Scenario Analysis
–    การเลือกกลยุทธ์ –    Strategic Landscape
–    การบริหารการเปลี่ยนแปลง –    Change Management
12:00 – 13:00 น. พักกลางวัน
13:00 – 16:30 น. กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

–    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

–    การตีความผลการวิเคราะห์

–    การสร้าง Foresight

–    การเลือกกลยุทธ์

–    การบริหารการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ:

 1. เวลาพัก ช่วงเช้า 10.30 – 10.45 น, ช่วงบ่าย 14.30 – 14.45 น.
 2. ช่วงเวลาและรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.