การประยุกต์ใช้ระบบ GMP (1 วัน)

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบ GMP ในองค์การ
ระยะเวลาอบรม 1 วัน

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่ารัฐบาลไทยมีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยในอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร 57 ประเภท ที่มีการบังคับทางกฎหมาย ที่จำเป็นต้องมีการจดัการที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค GMP เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐาน ที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้ สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาถึงหลักการพื้นฐาน การจัดการดังกล่าวและสามารถนา ไปพัฒนาระบบ GMP ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการที่สำคัญในการจัดทำระบบ
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบ GMP ในองค์กรได้

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ความสำคัญของการจัดทำระบบ
  • ความเป็นมาของ GMP
  • หลักการ GMP และการประยุกต์ใช้

วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาด้าน GMP/HACCP ที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจระบบ GMP และต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

จำนวนผู้เข้าอบรม           30-40 คน

 

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
9:00 – 16:00 ·        ความสำคัญของการจัดทำระบบ

·        ความเป็นมาของ GMP

·        หลักการ GMP และการประยุกต์ใช้

·        กิจกรรมกลุ่ม

หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ

  • เครื่อง LCD PROJECTOR                 1  เครื่อง
  • กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.