การพัฒนาระบบธุรกิจ (Enterprise Design)

การพัฒนาระบบธุรกิจ

(Enterprise Design)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการพัฒนาระบบธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะการบริหารที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้

 

ลักษณะบริการ

หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ
การสร้างความคิดด้านระบบธุรกิจ การบรรยาย Enterprise Relativity
การประเมินสภาพระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Relativity Assessment (Value, Strategic, Organizational Management)
การออกแบบระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Systems Engineering, Business Model Canvas, Customer Value Management
การพัฒนาระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Process Management
การดำเนินงานตามระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Process Management

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการงานด้านคุณภาพ/ระบบงาน คณะทำงานด้านคุณภาพ/ระบบงาน หัวหน้างาน และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานด้านคุณภาพ/ระบบงาน

 

 

จำนวนผู้เข้าอบรม :    

 • 20-25 คน หรือ ตามความพร้อมของลูกค้า

 

จำนวนวันที่อบรม :

 • 1 วัน

     

รูปแบบการอบรม

 • บรรยาย และ Workshop

 

อุปกรณ์ทีต้องใช้ :

 • Note Book Computer สำหรับ Workshop แต่ละกลุ่ม
 • LCD Projector, Flipchart หรือ Whiteboard, Microphone

 

การประเมินผล :        

 • แบบทดสอบ, WORK SHOP

กำหนดการฝึกอบรม

การพัฒนาระบบธุรกิจ (Enterprise Design)

วันที่หนึ่ง

เวลา หัวข้อ เครื่องมือ
09:00 – 10:30 น. –    วัตถุประสงค์

–    แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจy

–    Enterprise Relativity
10:45 – 12.00 น. –    ความเป็นไปของสภาพแวดล้อมภายนอกและผลกระทบ

–    รูปแบบระบบธุรกิจ ระบบกลยุทธ์ (Strategy System) ระบบกระบวนการ (Process System) ระบบการบริหารทรัพยากร (Resource System)

–    การพัฒนาระบบธุรกิจ

–    การดำเนินงานตามระบบธุรกิจ

–    การปรับปรุงระบบธุรกิจ

–    การประเมินสภาพระบบธุรกิจ

–    กรณีศึกษา

–    Enterprise Relativity Matrices

–    Enterprise System Engineering

12:00 – 13:00 น. พักกลางวัน
13:00 – 16:30 น. กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

–    การประเมินสภาพระบบธุรกิจ

–    การกำหนดลักษณะของระบบธุรกิจ และระบบย่อยต่างๆ

–    การออกแบบระบบธุรกิจ และระบบย่อยต่างๆ

–    การประเมินความสอดคล้องระหว่างระบบโดยรวมและระบบย่อย

–    สรุปและตอบคำถาม

–    Enterprise Relativity Matrices

–    Enterprise Requirements Specifications

–    Enterprise Function Deployment

 

หมายเหตุ:

 1. เวลาพัก ช่วงเช้า 10.30 – 10.45 น, ช่วงบ่าย 14.30 – 14.45 น.
 2. ช่วงเวลาและรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.