การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร (Performance Excellence)

ชื่อหลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร (Performance Excellence)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธี (Intervention) การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การพัฒนาด้านกลยุทธ์ (Strategy) ความรู้/ข้อมูล (Knowledge) กระบวนการ (Process) และองค์กร/บุคลากร (Organization/Human Process) อย่างเหมาะสม
 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะระบบการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้

 

ลักษณะบริการ:

หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ
การสร้างความคิดด้านการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย Performance Relativity, Performance Excellence
การประเมินสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย การวิจัย โครงการ Performance Excellence Assessment
การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย การวิจัย โครงการ Performance Intervention (Strategic, Knowledge, Techno-structural, Organizational, Human Resource)
การดำเนินการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย การวิจัย โครงการ ด้านกลยุทธ์:  Tools ภายใต้ “กลยุทธ์” อาทิ Strategy Assessment, Strategy Formulation, Strategic Choice, Strategic Control
ด้านข้อมูล/ความรู้:  Tools ภายใต้ Knowledge Intervention อาทิ Knowledge Management, Competitive Intelligence
หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ
การดำเนินการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร ด้านกระบวนการ:  Tools ภายใต้ Techno-structural Intervention อาทิ Business Process Management, Total Quality Management, Business Process Reengineering
ด้านองค์กร:  Tools ภายใต้ Organizational Intervention อาทิ การออกแบบโครงสร้างองค์กร Vertical Organization, Horizontal Organization
ด้านบุคลากร:  Tools ภายใต้ Human Process Intervention อาทิ Performance Technology
การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย การวิจัย โครงการ Balanced Scorecard, KPI, Total Productivity

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการงานด้านการพัฒนาองค์กร คณะทำงานด้านการพัฒนาองค์กร หัวหน้างาน และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานด้านการพัฒนาองค์กร

 

จำนวนผู้เข้าอบรม :     20-25 คน หรือ ตามความพร้อมของลูกค้า

จำนวนวันที่อบรม :

 • 1 วัน

 

     

รูปแบบการอบรม

 • บรรยาย และ Workshop

 

อุปกรณ์ทีต้องใช้ :

 • Note Book Computer สำหรับ Workshop แต่ละกลุ่ม
 • LCD Projector, Flipchart หรือ Whiteboard, Microphone

การประเมินผล :        

 • แบบทดสอบ, WORK SHOP

กำหนดการฝึกอบรม

วันที่หนึ่ง

เวลา หัวข้อ เครื่องมือ
09:00 – 10:30 น. –    วัตถุประสงค์

–    แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบธุรกิจและระบบการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร

–      Enterprise Relativity

–      Performance Relativity

10:45 – 12.00 น. –    ความเป็นไปของสภาพแวดล้อมภายนอกและผลกระทบ

–    รูปแบบระบบธุรกิจ ระบบกลยุทธ์ (Strategy System) ระบบกระบวนการ (Process System ระบบการบริหารทรัพยากร (Resource System) ระบบการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร (Performance Excellence System)

–    การพัฒนาระบบธุรกิจ ระบบย่อยต่างๆ และระบบการพัฒนาสมรรถนะฯ

–    การดำเนินงานตามระบบการพัฒนาสมรรถนะฯ

–    การปรับปรุงระบบการพัฒนาสมรรถนะฯ

–    การประเมินสภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะฯ

–    กรณีศึกษา

–    Enterprise Relativity Matrices

–    Performance Relativity Matrix

–    Performance Excellence Framework

12:00 – 13:00 น. พักกลางวัน
13:00 – 16:30 น. กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

–    การประเมินสภาพระบบธุรกิจ

–    การกำหนดลักษณะของระบบธุรกิจ และระบบการพัฒนาสมรรถนะฯ

–    การออกแบบระบบธุรกิจ และระบบการพัฒนาสมรรถนะฯ

–    การประเมินความสอดคล้องระหว่างระบบโดยรวมและระบบย่อย

–    สรุปและตอบคำถาม

–    Enterprise Relativity Matrices

–    Enterprise Requirements Specifications

–    Enterprise Function Deployment

–    Performance  Techniques & Tools

หมายเหตุ:

 1. เวลาพัก ช่วงเช้า 10.30 – 10.45 น, ช่วงบ่าย 14.30 – 14.45 น.
 2. ช่วงเวลาและรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.