การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน KPIs

หลักสูตร การสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน

(Key Performance Indicators)

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่เรื่องการประเมินผลองค์กร และการกำหนดตัวชี้วัด (Performance Measurement and Key Performance Indicators) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะ และมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการบริหารองค์กร ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและแนวทางในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวัดผลสำเร็จขององค์กร
  2. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเทคนิคการวัดผลสำเร็จขององค์กรวิธีต่างๆ
  3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการทำงาน
  4. เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

หัวข้อการฝึกอบรม

  • หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับ Key Performance Indicator (KPI)
  • กระบวนการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI)
  • การกำหนดดัชนีชี้วัด และการกระจายดัชนีชี้วัดระดับองค์กรสู่ฝ่ายงาน
  • การจัดทำ KPI Dictionary

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานต่างๆ
  • การฝึกปฏิบัติและกรณีศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหารระดับกลาง ถึงระดับสูงของหน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม           25    คน

 

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
09.00-12.00 น.

 

 

·        หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับ Key Performance Indicator (KPI)

·        กระบวนการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI)

·        การกำหนดดัชนีชี้วัด และการกระจายดัชนีชี้วัดระดับองค์กรสู่ฝ่ายงาน

·        การจัดทำKPI Dictionary

12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-16.0    . ·        Workshop: การกำหนดดัชนีชี้วัด

·         Workshop: การจัดทำKPI Dictionary

พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

 

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ จำนวน
1.       เครื่องฉายภาพ LCD Projector 1 เครื่อง
2.       กระดานไวท์บอร์ด หรือ Flip Chart และปากกาเคมี 4-5 ชุด

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.