ตีความข้อกำหนด ISO 9001-2015

หลักสูตร ตึความข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
(Requirements of ISO 9001 : 2015)

หลักการและเหตุผล

ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่ใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการ โดยไม่คำนึงถึงขนาดองค์กร เทคโนโลยี ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต  การบริการ ฯลฯ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มีข้อกำหนด (Requirement) ที่องค์กรที่จะขอการรับรองระบบต้องมี และต้องนำมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)  และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
  2. เพื่อให้ทราบความเปลี่ยนแปลงหลักของ ISO 9001 : 2015 เทียบกับฉบับ ปี 2008
  3. เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างและความหมายของมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ความเป็นมาของมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015
  • สรุปความเปลี่ยนแปลงหลักของ ISO 9001 : 2015 เทียบกับฉบับปี 2008
  • การตีความข้อกำหนดใน ISO 9001 : 2015
  • การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษามีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่อง การตีความข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพแก่หน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

QMR คณะทำงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม           30-50 คน (ขึ้นอยู่กับลูกค้าและความเหมาะสม)

กำหนดการอบรม

เวลา กิจกรรม
9:00 – 12:00 ·        ความเป็นมาของมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

·        วิวัฒนาการของการบริหารคุณภาพ

·        การตีความข้อกำหนดใน ISO 9001 : 2015

·        – หมวดบริบทขององค์กร (Context of the organization)

·        – หมวดความเป็นผู้นำ (Leadership)

·        – หมวดการวางแผน (Planning)

·        (การจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส,วัตถุประสงค์คุณภาพ และแผนงาน, การวางแผนเปลี่ยนแปลง)

·        – Workshop

12:00 – 13:00 พัก
13:00 – 16:30 ·        การตีความข้อกำหนดใน ISO 9001:2015 (ต่อ)

·        – หมวดสนับสนุน(Support)

·        – หมวดการดำเนินการ(Operation)

·        – หมวดการประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)

·        – หมวดการปรับปรุง (Improvement)

·        – Workshop

·        – สรุปและตอบคำถาม

 

หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ

  • เครื่อง LCD PROJECTOR                                 1 เครื่อง

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.