ประยุกต์ต้นทุนคุณภาพเพื่อปรับปรุงองค์กรยุคอุตสาหกรรม 4.0

ประยุกต์ต้นทุนคุณภาพเพื่อปรับปรุงองค์กรยุคอุตสาหกรรม 4.0

Apply Cost of Quality in Industry 4.0

หลักการและเหตุผล

        ความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผลกำไร ต้นทุน และคุณภาพ เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการหรือประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ย่อมทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และกระทบถึงผลกำไรตามไปด้วย ดังนั้นต้นทุนคุณภาพ จึงเป็นปัจจัยสำคัญของทุกองค์กรในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ต้นทุนคุณภาพ เป็นแนวทางการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอย่างหนึ่ง ที่เปลี่ยนคุณภาพขององค์กรเป็นตัวเลขทางการเงิน ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อที่ทุกคนในองค์กรจะตระหนักและสามารถหามาตรการในการใส่ต้นทุนการป้องกันได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงลดต้นทุน โดยไม่ลดคุณภาพจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเพิ่มผลิตภาพทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

1. สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนด้านคุณภาพได้

2. สามารถเก็บข้อมูล วัด และคำนวณต้นทุนด้านคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

3. สามารถวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนด้านคุณภาพของธุรกิจได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

วิธีการอบรม

  • การบรรยาย และฝึกประยุกต์ต้นทุนคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษา
  • ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารต้นทุน
  • ประสบการณ์การทำงาน

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา:  1 วัน

รุ่น 1 วันที่ ……………….

รุ่น 2 วันที่ ……………….

รุ่น 3 วันที่ ………………

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

ส่วนที่ 1 – ความสำคัญของต้นทุนคุณภาพ

ต้นทุนคุณภาพ Cost Of Quality (COQ)

– ความหมาย และ จุดประสงค์ของการวัดต้นทุนคุณภาพ (ยุคอุตสาหกรรม 4.0)

– รูปแบบการ วัดต้นทุนคุณภาพ

ส่วนที่ 2 – ขั้นตอนการสร้างระบบต้นทุนคุณภาพ

ขั้นตอนการสร้างระบบต้นทุนคุณภาพ(ขั้นที่ 1-6)

กรณีศึกษา การประยุกต์ระบบ COQ กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Cost of Quality Workshop and Group Presentation

ส่วนที่ 3 – สรุปสร้างระบบต้นทุนคุณภาพอย่างไรให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์ในองค์กร

การดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพให้สำเร็จอย่างยั่งยืน

–  มุมมองในการสร้างและพัฒนาระบบต้นทุนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

–  การจัดทำประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความสูญเสียในองค์กร

ประโยชน์จากการวัดต้นทุนคุณภาพ (ยุคอุตสาหกรรม 4.0)

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.