การตรวจประเมินระบบบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000

การตรวจประเมินระบบบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000
(INTERNAL QUALITY AUDITS ISO 22000)
ระยะเวลาอบรม 2 วัน

หลักการและเหตุผล

ISO 22000:2005 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร เป็นมาตรฐานสากลสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร จัดทำขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) โดยมาตรฐานฉบับนี้มีข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ซึ้งองค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร ต้องแสดงให้เห็น ถึงความสามารถในการควบคุมอันตรายที่มีในอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจการดำเนินการตรวจประเมินภายในองค์กร
  2. เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจที่ดี ขั้นตอนการตรวจประเมิน การรวบรวมข้อมูล พัฒนาทักษะในการตั้งคำถาม  และการเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ข้อกำหนด ISO 22000
  • ความหมายการตรวจประเมิน & กระบวนการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน
  • ขั้นตอนการตรวจประเมิน
  • การเขียนรายงาน ข้อบกพร่องในการตรวจประเมิน

วิธีการฝึกอบรม

  • การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพภายในแก่หน่วยงานต่างๆ
  • การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา และนำเสนอผลงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

จำนวนผู้เข้าอบรม           25-30 คน

กำหนดการอบรม

วันที่หนึ่ง

เวลา กิจกรรม
9:00 – 16:00 ·        ข้อกำหนด ISO 22000

·        ความหมายการตรวจประเมิน & กระบวนการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน

·        ขั้นตอนการตรวจประเมิน

วันที่สอง

เวลา กิจกรรม
9:00 – 16:00 ·     อธิบายถึงเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทำ Live Audit

·     การประชุมเปิดการตรวจประเมิน (Opening Meeting)

·     การดำเนินการตรวจประเมิน

·     การประชุมปิดการตรวจประเมิน (Closing Meeting)

·     การเขียนรายงาน ข้อบกพร่องในการตรวจประเมิน

·     ทดสอบ

­หมายเหตุ : พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

                   พักทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.

 

อุปกรณ์ประกอบการอบรม

รายการ

  • เครื่อง LCD PROJECTOR                 1  เครื่อง
  • กระดานไวท์บอร์ด หรือ FLIP CHART และปากกาเคมี

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *