เทคนิคการลดต้นทุนยุคใหม่

เทคนิคการลดต้นทุนยุคใหม่

Cost Reduction for New Era

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูงและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้   ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทางการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและลดความสูญเสีย,สูญเปล่าในการผลิต การประยุกต์นวัตกรรมกระบวนผลิตใหม่ๆเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

วัตถุประสงค์

 • สามารถระบุปัจจัยและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุน
 • สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างเป็นระบบทันยุคสมัย
 • สามารถเข้าใจขั้นตอน เครื่องมือรวมทั้งประยุกต์นวัตกรรมกระบวนผลิตใหม่ๆที่ใช้ในการลดต้นทุน
 • สามารถประยุกต์การลดต้นทุนเข้ากับการปรับปรุงงานประจำ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และฝึกแนวทางการลดต้นทุนโดยใช้กรณีศึกษา
 • ที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารต้นทุน
 • ประสบการณ์การทำงาน

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา:  1 วัน

รุ่น 1 วันที่ ……………….

รุ่น 2 วันที่ ……………….

รุ่น 3 วันที่ ……………….

 

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.

 • ความสำคัญของการลดต้นทุนและการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคจนถึงปัจจุบัน(ยุค4.0)
 • ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลิตภาพยุค 4.0
 • โครงสร้างต้นทุน, การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน, พื้นฐานการเข้าใจความเสี่ยง
 • แนวคิดพื้นฐานของการลดต้นทุนในยุคอุตสาหกรรม 4.0

13.00-16.00 น.

 • ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ลดต้นทุนให้สำเร็จ
 • การประยุกต์เทคนิคใหม่ที่ต้องมีเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในปัจจุบัน
 • Workshop ประยุกต์เทคนิคการลดต้นทุน

สรุป และถาม – ตอบ

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.