เทคโนโลยีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Human Performance Technology – HPT)

ชื่อหลักสูตร : เทคโนโลยีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

(Human Performance Technology – HPT)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาสในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานในการยกระดับสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงาน และองค์กรโดยรวม
 • เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) และขีดความสามารถ (Competence) ของบุคลากรโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สมรรถนะ การวิเคราะห์หาสาเหตุ และการเลือกกลยุทธ์การพัฒนา รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือที่หลากหลาย

 

ลักษณะบริการ

หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ
การสร้างความคิดด้าน HPT การบรรยาย HPT Framework
การวิเคราะห์สมรรถนะ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Environment Assessment, Competitive Assessment, Organizational Assessment, Work Assessment, Workforce Assessment , Vision/Mission/Value/Strategy Assessment
การวิเคราะห์หาสาเหตุ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Root-Cause Analysis
การเลือกกลยุทธ์การพัฒนา การบรรยาย การวิจัย โครงการ Techno-structural Intervention, Human Process Intervention, Human Resource Management Intervention

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :

 • ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล/การพัฒนาทรัพยากรบุคคล/การพัฒนาองค์กร คณะทำงาน หัวหน้างาน และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานด้านนี้

 

จำนวนผู้เข้าอบรม :    

 • 20-25 คน หรือ ตามความพร้อมของลูกค้า

 

จำนวนวันที่อบรม :

 • 1 วัน

     

รูปแบบการอบรม

 • บรรยาย และ Workshop

 

อุปกรณ์ทีต้องใช้ :

 • Note Book Computer สำหรับ Workshop แต่ละกลุ่ม
 • LCD Projector, Flipchart หรือ Whiteboard, Microphone

 

การประเมินผล :        

 • แบบทดสอบ, WORK SHOP

กำหนดการฝึกอบรม

เทคโนโลยีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Human Performance Technology – HPT)

 

วันที่หนึ่ง

เวลา หัวข้อ เครื่องมือ
09:00 – 10:30 น. –    วัตถุประสงค์

–    แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ HPT

–    HPT Framework
10:45 – 11:15 น. –    การวิเคราะห์สมรรถนะ –    กระบวนการ

–    เครื่องมือ Environment Assessment, Competitive Assessment, Organizational Assessment, Work Assessment, Workforce Assessment , Vision/Mission/Value/Strategy Assessment

–    กรณีศึกษา

11:15 – 11:30 น. –    การวิเคราะห์หาสาเหตุ –    Root-Cause Analysis

–    กรณีศึกษา

11:30 – 12:00 น. –    การเลือกกลยุทธ์การพัฒนา –    Techno-structural Intervention, Human Process Intervention, Human Resource Management Intervention
12:00 – 13:00 น. พักกลางวัน
13:00 – 16:30 น. กิจกรรมกลุ่ม (Workshop)

–    การวิเคราะห์สมรรถนะ

–    การวิเคราะห์หาสาเหตุ

–    การเลือกกลยุทธ์การพัฒนา

–    สรุปและตอบคำถาม

 

หมายเหตุ:

 1. เวลาพัก ช่วงเช้า 10.30 – 10.45 น, ช่วงบ่าย 14.30 – 14.45 น.
 2. ช่วงเวลาและรายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

LEAVE REPLY

Your email address will not be published.