การพัฒนาระบบกลยุทธ์ (Strategy System)

การพัฒนาระบบกลยุทธ์ (Strategy System) วัตถุประสงค์:  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบกลยุทธ์ที่ชี้นำทิศทางธุรกิจและกำกับการดำเนินงานในการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการพัฒนาระบบกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะการบริหารกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้   ลักษณะบริการ: หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดเชิงกลยุทธ์ การบรรยาย Strategic Relativity, Strategic Management การวิเคราะห์กลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Strategic Foresight, Competitive Analysis Tools การกำหนดกลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Strategy Mix:  Growth/Development, Stakeholder/ Customer-Based, Open/Closed, Generic/Value-Based, Enterprise/Functional, Strategic/ Operational, Group/Entity, Core/Support/Enabler การวางแผนกลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Hoshin Planning, Planning [...]

การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร (Performance Excellence)

ชื่อหลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร (Performance Excellence) วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธี (Intervention) การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การพัฒนาด้านกลยุทธ์ (Strategy) ความรู้/ข้อมูล (Knowledge) กระบวนการ (Process) และองค์กร/บุคลากร (Organization/Human Process) อย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะระบบการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้   ลักษณะบริการ: หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดด้านการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย Performance Relativity, Performance Excellence การประเมินสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย การวิจัย โครงการ Performance Excellence Assessment การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย การวิจัย โครงการ Performance Intervention (Strategic, Knowledge, Techno-structural, Organizational, Human[.....]

การจัดเตรียมเอกสารระบบ ISO 17025-2017

การจัดเตรียมเอกสารระบบ ISO 17025:2017 (Document Preparation for ISO 17025:2017) ระยะเวลาอบรม 1 วัน หลักการและเหตุผล ISO/IEC17025 เป็นมาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับในผลการทดสอบว่าได้มีการนำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมในการดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นแนวทางการจัดเตรียมเอกสารระบบจึงมีความจำเป็นเพื่อให้องค์กรสามารถนำไปควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบและนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการจัดเตรียมและพัฒนาระบบเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบมาตรฐานที่ถูกต้องตามระบบคุณภาพ ISO 17025:2017 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำและควบคุมระบบเอกสารภายในองค์กร หัวข้อการฝึกอบรม ประโยชน์และความจำเป็นของการมีเอกสารในระบบคุณภาพ ประเภทของเอกสาร และหลักการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ การควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 17001:2017 วิธีการฝึกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบมาตรฐาน ISO 17025 คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม หลักสูตรนี้ สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ ISO 17025 ตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR)                    ผู้ประสานงานและทีมงาน ISO 17025  หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำและควบคุมเอกสาร ตลอดจนผู้สนใจ จำนวนผู้เข้าอบรม           30-50  คน  (ตามความเหมาะสม) กำหนดการอบรม วันที่หนึ่ง เวลา กิจกรรม 9:00 –[.....]

การพัฒนาระบบธุรกิจ (Enterprise Design)

การพัฒนาระบบธุรกิจ (Enterprise Design) วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการพัฒนาระบบธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะการบริหารที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้   ลักษณะบริการ หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดด้านระบบธุรกิจ การบรรยาย Enterprise Relativity การประเมินสภาพระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Relativity Assessment (Value, Strategic, Organizational Management) การออกแบบระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Systems Engineering, Business Model Canvas, Customer Value Management การพัฒนาระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Process Management การดำเนินงานตามระบบธุรกิจ การบรรยาย[.....]