บริการแก้ไขปัญหาต่างๆ

นอกเหนือจากการให้การฝึกอบรมเรามีคำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาด้านระบบต่างๆ บริการที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา/ยกระดับระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่ ISO, การบริหารจัดการโดยมีมุมมองเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกรณีท่านมีความประสงค์ ในการ “ปรับแก้จุดอ่อนของการระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น” เช่น พัฒนาระบบงานเอกสาร รวมถึงการปลูกจิตสำนึกของพนักงาน จัดทำผังกระบวนงานต่างๆ เพื่อทำให้เข้าใจในขั้นตอนงาน และบทบาทที่แต่ละฝ่ายงาน การมองการทำ ISO ในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด อันจะนำมาซึ่งภาระ แทนประโยชน์ที่องค์กรพึงจะได้รับ แก้ปัญหาผลตรวจจากบริษัทรับรองมาตรฐาน (CB)  กรณีองค์กรของท่านได้รับการตรวจรับรองจาก Auditor ภายนอก และยังพบปัญหาที่ยังต้องการคำแนะนำ เช่น ท่านต้องการแก้ CAR แต่ขาดบุคลากรที่จะดำเนินการให้แก่ท่านได้ CAR ที่ได้รับ ท่านไม่เข้าใจ และไม่แน่ใจในวิธีการแก้ไข บริการทำการตรวจประเมิน (ISO Internal Audit) รวมทั้งการพัฒนาผู้ตรวจประเมินให้ พัฒนาการ Audit เพื่อให้การตรวจประเมินมีความสอดคล้อง ความเหมาะสม และมีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการด้านนั้นๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริการอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมแสดงหลักฐาน อันได้แก่ รายการคำถาม (Checklist), ใบ CAR และ […]

การพัฒนาระบบกลยุทธ์ (Strategy System)

การพัฒนาระบบกลยุทธ์ (Strategy System) วัตถุประสงค์:  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบกลยุทธ์ที่ชี้นำทิศทางธุรกิจและกำกับการดำเนินงานในการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการพัฒนาระบบกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะการบริหารกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้   ลักษณะบริการ: หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดเชิงกลยุทธ์ การบรรยาย Strategic Relativity, Strategic Management การวิเคราะห์กลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Strategic Foresight, Competitive Analysis Tools การกำหนดกลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Strategy Mix:  Growth/Development, Stakeholder/ Customer-Based, Open/Closed, Generic/Value-Based, Enterprise/Functional, Strategic/ Operational, Group/Entity, Core/Support/Enabler การวางแผนกลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Hoshin Planning, Planning[.....]

การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร (Performance Excellence)

ชื่อหลักสูตร : การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ISO 14001 Internal Audit) วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธี (Intervention) การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การพัฒนาด้านกลยุทธ์ (Strategy) ความรู้/ข้อมูล (Knowledge) กระบวนการ (Process) และองค์กร/บุคลากร (Organization/Human Process) อย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะระบบการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้   ลักษณะบริการ: หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดด้านการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย Performance Relativity, Performance Excellence การประเมินสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย การวิจัย โครงการ Performance Excellence Assessment การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย การวิจัย โครงการ Performance Intervention (Strategic,[.....]

การพัฒนาระบบธุรกิจ (Enterprise Design)

การพัฒนาระบบธุรกิจ (Enterprise Design) วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการพัฒนาระบบธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะการบริหารที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้   ลักษณะบริการ หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดด้านระบบธุรกิจ การบรรยาย Enterprise Relativity การประเมินสภาพระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Relativity Assessment (Value, Strategic, Organizational Management) การออกแบบระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Systems Engineering, Business Model Canvas, Customer Value Management การพัฒนาระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Process Management การดำเนินงานตามระบบธุรกิจ การบรรยาย[.....]