การพัฒนาระบบกลยุทธ์ (Strategy System)

การพัฒนาระบบกลยุทธ์ (Strategy System) วัตถุประสงค์:  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบกลยุทธ์ที่ชี้นำทิศทางธุรกิจและกำกับการดำเนินงานในการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการพัฒนาระบบกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะการบริหารกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้   ลักษณะบริการ: หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดเชิงกลยุทธ์ การบรรยาย Strategic Relativity, Strategic Management การวิเคราะห์กลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Strategic Foresight, Competitive Analysis Tools การกำหนดกลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Strategy Mix:  Growth/Development, Stakeholder/ Customer-Based, Open/Closed, Generic/Value-Based, Enterprise/Functional, Strategic/ Operational, Group/Entity, Core/Support/Enabler การวางแผนกลยุทธ์ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Hoshin Planning, Planning [...]

การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร (Performance Excellence)

ชื่อหลักสูตร : การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร (Performance Excellence) วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธี (Intervention) การพัฒนาสมรรถนะขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้การพัฒนาด้านกลยุทธ์ (Strategy) ความรู้/ข้อมูล (Knowledge) กระบวนการ (Process) และองค์กร/บุคลากร (Organization/Human Process) อย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะระบบการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้   ลักษณะบริการ: หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดด้านการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย Performance Relativity, Performance Excellence การประเมินสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย การวิจัย โครงการ Performance Excellence Assessment การกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร การบรรยาย การวิจัย โครงการ Performance Intervention (Strategic, Knowledge, Techno-structural, Organizational, Human[.....]

การพัฒนาระบบธุรกิจ (Enterprise Design)

การพัฒนาระบบธุรกิจ (Enterprise Design) วัตถุประสงค์ :  เพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้เข้าใจแนวทางและวิธีการพัฒนาระบบธุรกิจอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจแนวทางและกำหนดลักษณะการบริหารที่สอดคล้องกับระบบธุรกิจที่กำหนดไว้   ลักษณะบริการ หัวข้อบริการ การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา ตัวอย่างเครื่องมือ การสร้างความคิดด้านระบบธุรกิจ การบรรยาย Enterprise Relativity การประเมินสภาพระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Relativity Assessment (Value, Strategic, Organizational Management) การออกแบบระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Systems Engineering, Business Model Canvas, Customer Value Management การพัฒนาระบบธุรกิจ การบรรยาย การวิจัย โครงการ Enterprise Process Management การดำเนินงานตามระบบธุรกิจ การบรรยาย[.....]

เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ

เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ  Action Plan Techniques หลักการและเหตุผล การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจนั้นผู้บริหารต้องมีการวางกลยุทธ์อย่างถี่ถ้วนเพื่อให้พนักงานมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ซึ่งการวางแผนงานสู่การปฏิบัติจะเป็นการกำหนดทิศทางไปสู่ความสำเร็จได้อย่างชัดเจน โดยแผนงานประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและการดำเนินงานที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานแต่ละขั้นที่สามารถดำเนินงานได้จริงอย่างสมเหตุสมผล รวมไปถึงกลวิธีที่ต้องใช้เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์สำหรับเป้าหมายแต่ละเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบเทคนิคของการวางแผนธุรกิจ เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนระยะยาว และแผนปฏิบัติการขององค์กร เพื่อฝึกปฏิบัติวิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติ เพื่อทราบแนวทางการทบทวนเชิงกลยุทธ์ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป วิธีการอบรม การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ในองค์กร ระยะเวลา (จำนวนวันต่อรุ่น) 1 วัน หัวข้อ ภาพรวมการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Plan) เพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการ การเตรียมตัววางแผน Workshop 1: กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย การทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) Workshop 2: กำหนดแผนงานเริ่มต้น จัดทำแผนปฏิบัติการ การนำแผนไปปฏิบัติ การทบทวน ติดตาม[.....]