ตีความข้อกำหนดISO 17025-2017

หลักสูตร ตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ( Understanding of Requirements for Laboratories : ISO/IEC 17025:2017) ระยะเวลาอบรม 2 วัน หลักการและเหตุผล ISO/IEC17025 เป็นมาตรฐานการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบหรือสอบเทียบ เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับในผลการทดสอบว่าได้มีการนำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมในการดำเนินการทดสอบหรือสอบเทียบอย่างมีคุณภาพ ในยุกต์ของการแข่งขันทางการค้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 new version เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานด้านบริหารและด้านเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานสากล วิธีการฝึกอบรม การบรรยายโดยวิทยากร สลับกิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหา และนำไปใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง   หัวข้อการฝึกอบรม ข้อกําหนดด้านบริหาร - แบบฝึกหัด ข้อกําหนดด้านเทคนิค - แบบฝึกหัด คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนผู้เข้าอบรม 20-30     คน (ขึ้นอยู่กับลูกค้าและความเหมาะสม) หัวข้อหลักสูตร [...]