ข้อกำหนด GMP-HACCP

หลักสูตร ข้อกำหนด GMP&HACCP หลักการและเหตุผล ปัจจุบัน พบว่ารัฐบาลไทยมีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยในอาหาร เพื่อให้องค์กรต้องมีการจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมในการผลิต (GMP & HACCP) ซึ่งจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรทราบข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยตามแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค GMP และ HACCP เพื่อนำหลักการดังกล่าวไปพัฒนาระบบและกระบวนการภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญในการจัดทําระบบ GMP&HACCP เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดและแนวทาง GMP&HACCP เพื่อให้สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําระบบภายในองค์กร หัวข้อการฝึกอบรม ความรู้พื้นฐานและประโยชน์ในการการจัดทำระบบ GMP&HACCP ข้อกำหนดและแนวทาง GMP&HACCP การประยุกต์ระบบ GMP&HACCP วิธีการฝึกอบรม การบรรยายจากวิทยากรที่ปรึกษา GMP&HACCP ที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาแนะนำในหน่วยงานต่างๆ  พร้อมทำกิจกรรมกลุ่มและนำเสนอผลงาน คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําระบบ GMP&HACCP และผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานระบบ GMP&HACCP จำนวนผู้เข้าอบรม           25-30 คน (ขึ้นอยู่กับลูกค้าและความเหมาะสม) กำหนดการอบรม   เวลา กิจกรรม 9:00 – 16:00 ·        ความรู้พื้นฐาน และประโยชน์ในการการจัดทำระบบ GMP&HACCP ·        [...]

ข้อกำหนด HACCP (1 วัน)

หลักสูตร ข้อกำหนด HACCP ระยะเวลาอบรม 1 วัน หลักการและเหตุผล HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) คือ ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ใช้เป็นเครื่องมือในการชี้เฉพาะเจาะจง  ประเมิน และ ควบคุมอันตราย ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์อาหาร  ระบบนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากนานาประเทศถึงประสิทธิภาพ การประกันความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้บริโภค เนื่องจากระบบ HACCP เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมอันตราย ณ จุดหรือขั้นตอนการผลิตที่อันตราย เหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้น จึงสามารถประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่า การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย หรือ การควบคุมคุณภาพที่ใช้กันอยู่เดิม ซึ่งมีความจำกัดของขนาดตัวอย่างที่สุ่ม นอกจากนั้นระบบ HACCP ยังมีศักยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอน การผลิตที่มีโอกาสเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ แม้ว่าจุดหรือในขั้นตอนดังกล่าว จะยังไม่เคยเกิดอันตรายมาก่อนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานใหม่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญในการจัดทําระบบ HACCP เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนด/หลักการของ HACCP เพื่อให้สามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําระบบภายในองค์กร หัวข้อการฝึกอบรม ·        ความรู้พื้นฐาน และประโยชน์ในการการจัดทำระบบ HACCP ข้อกำหนด /[.....]

ตีความข้อกำหนด ISO 9001-2015

หลักสูตร ตึความข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 (Requirements of ISO 9001 : 2015) หลักการและเหตุผล ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) จัดทำขึ้นโดยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เป็นระบบบริหารคุณภาพที่ใช้ได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือการบริการ โดยไม่คำนึงถึงขนาดองค์กร เทคโนโลยี ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต  การบริการ ฯลฯ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มีข้อกำหนด (Requirement) ที่องค์กรที่จะขอการรับรองระบบต้องมี และต้องนำมาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)  และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 :[.....]

ตีความข้อกำหนด ISO 14001-2015

หลักสูตร ตีความข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001 : 2015 (Requirements of ISO 14001 : 2015) หลักการและเหตุผล ด้วยแรงผลักดันต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความตระหนักถึงการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายๆ องค์กรได้นำมาตรฐาน ISO 14001 มาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานขององค์กร  และจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขนึ้ในโลก อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทำให้มาตรฐาน ISO 14001 ได้มีการดำเนินการปรับปรุง มาตรฐานฉบับใหม่ขึ้น ในปี ค.ศ. 2015 เพื่อให้มีข้อกำหนดที่เหมาะสมต่อการเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของ องค์กรในสภาวการณ์ปัจจุบันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการวางแนวทางให้องค์กรมีการพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่การดำเนินงานที่ยั่งยืนต่อไป   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของระบบตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 เพื่อให้ทราบความเปลี่ยนแปลงหลักของ ISO 14001 : 2015[.....]