การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO9001-2015

การตรวจประเมินภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 (ISO 9001 Internal Quality Audit) วัตถุประสงค์  เพื่อให้เข้าใจแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 มีทักษะในการตั้งคำถาม การรับฟัง  การรวบรวมข้อมูลและเพื่อเรียนรู้ลักษณะ คุณสมบัติที่ดีของผู้ตรวจประเมิน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001 ของกระบวนการ หรือหน่วยงานขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม       ผู้บริหาร, QMR, คณะทำงาน ISO 9001, หัวหน้างาน, พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นทีมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ จำนวนผู้เข้าอบรม 20-25 คน หรือ ตามความพร้อมของลูกค้า   จำนวนวันที่อบรม 2 วัน                รูปแบบการอบรม บรรยาย และ Workshop     อุปกรณ์ทีต้องใช้ Note Book Computer สำหรับ Workshop แต่ละกลุ่ม [...]

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ISO14001-2015

การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 (ISO 14001 Internal Audit) วัตถุประสงค์    เพื่อให้เข้าใจแนวทางการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 14001 มีทักษะในการตั้งคำถาม การรับฟัง  การรวบรวมข้อมูลและเพื่อเรียนรู้ลักษณะ คุณสมบัติที่ดีของผู้ตรวจประเมิน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 14001 ของกระบวนการ หรือหน่วยงานขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   คุณสมบัติผู้เข้าอบรม     ผู้บริหาร, EMR, คณะทำงาน ISO 14001, หัวหน้างาน, พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นทีมผู้ตรวจประเมิน 14001 ภายใน หรือผู้สนใจทั่วไป   จำนวนผู้เข้าอบรม  20-25 คน หรือ ตามความพร้อมของลูกค้า จำนวนวันที่อบรม 2 วัน                รูปแบบการอบรม บรรยาย และ Workshop     อุปกรณ์ทีต้องใช้ : Note Book Computer[.....]

การตรวจประเมินระบบบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000

การตรวจประเมินระบบบริหารความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร ISO 22000 (INTERNAL QUALITY AUDITS ISO 22000) ระยะเวลาอบรม 2 วัน หลักการและเหตุผล ISO 22000:2005 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร เป็นมาตรฐานสากลสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร จัดทำขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) โดยมาตรฐานฉบับนี้มีข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ซึ้งองค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่อาหาร ต้องแสดงให้เห็น ถึงความสามารถในการควบคุมอันตรายที่มีในอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค วัตถุประสงค์ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินการตรวจประเมินภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของผู้ตรวจที่ดี ขั้นตอนการตรวจประเมิน การรวบรวมข้อมูล พัฒนาทักษะในการตั้งคำถาม  และการเขียนรายงานผลการตรวจประเมิน หัวข้อการฝึกอบรม ข้อกำหนด ISO 22000 ความหมายการตรวจประเมิน & กระบวนการคัดเลือกผู้ตรวจประเมิน ขั้นตอนการตรวจประเมิน การเขียนรายงาน ข้อบกพร่องในการตรวจประเมิน วิธีการฝึกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพภายในแก่หน่วยงานต่างๆ การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษา และนำเสนอผลงาน คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน จำนวนผู้เข้าอบรม           25-30 คน กำหนดการอบรม[.....]

การประยุกต์ใช้ระบบ GMP (1 วัน)

หลักสูตร การประยุกต์ใช้ระบบ GMP ในองค์การ ระยะเวลาอบรม 1 วัน หลักการและเหตุผล ปัจจุบันพบว่ารัฐบาลไทยมีความเข้มงวดด้านความปลอดภัยในอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร 57 ประเภท ที่มีการบังคับทางกฎหมาย ที่จำเป็นต้องมีการจดัการที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ โคเด็กซ์ (CODEX) เพื่อให้สมาชิกทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค GMP เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดพื้นฐาน ที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตามและทำให้ สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาถึงหลักการพื้นฐาน การจัดการดังกล่าวและสามารถนา ไปพัฒนาระบบ GMP ได้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการที่สำคัญในการจัดทำระบบ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบ GMP ในองค์กรได้ หัวข้อการฝึกอบรม ความสำคัญของการจัดทำระบบ ความเป็นมาของ GMP หลักการ GMP และการประยุกต์ใช้ วิธีการฝึกอบรม การบรรยายโดยวิทยากรที่ปรึกษาด้าน GMP/HACCP ที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจระบบ GMP และต้องการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร จำนวนผู้เข้าอบรม           30-40 คน   กำหนดการอบรม เวลา[.....]